Stanovisko GŘ HZS ČR k otázce využití e-learningu pro školení zaměstnanců o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) upravuje školení zaměstnanců o požární ochraně v § 16 s podrobnostmi uvedenými zejména v § 23, § 26 a § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Ve smyslu § 26 vyhlášky o požární prevenci určuje rozsah a obsah školení právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Znalosti získané při školení zaměstnanců jsou ověřovány v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany. Dle ustanovení § 23 vyhlášky o požární prevenci je obsahem školení o požární ochraně mimo jiné seznámení s organizací a zajištěním požární ochrany na konkrétních pracovištích, s požárním nebezpečím vznikajícím v místě výkonu práce zaměstnance, s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, a také s funkcí či způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení. Školení vedoucích zaměstnanců obsahuje skutečnosti jako u školení všech jimi řízených zaměstnanců.
Z výše uvedeného vyplývá, že každé školení o požární ochraně má být směřováno na konkrétní skupinu zaměstnanců, kteří vykonávají práci nebo se vyskytují na určitém pracovišti. Každé pracoviště má svá specifika a rozdílné požární nebezpečí, s nimiž musí být při školení o požární ochraně dané osoby seznámeny. Různá pracoviště jsou také vybavena jinými věcnými prostředky požární ochrany, popř. požárně bezpečnostními zařízeními, jejichž rozmístění a způsob použití musí být také předmětem školení o požární ochraně. Školení zaměstnanci tak dostávají kromě obecných informací také informace a návody vztahující se přímo k práci vykonávané na konkrétním pracovišti. Z této základní podmínky se vychází při stanovování rozsahu a obsahu školení a rozsahu a způsobu ověření získaných znalostí.
Elektronická forma školení o požární ochraně je jednou z možných. Její využití nelze zcela odmítnout, ale k její aplikaci je nutné přistupovat velice obezřetně. Je nutné zdůraznit, že v případě požární ochrany se jedná o informace na účinnou ochranu života a zdraví občanů i zaměstnanců a majetku před požáry. Použití této formy školení je navíc vázáno na splnění určitých vstupních podmínek, zejména na znalost školené osoby pracovat s počítačem a dostupnost počítačové techniky s odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Zda je elektronická forma školení vhodná pro konkrétní skupiny zaměstnanců (vedoucích zaměstnanců) posuzuje osoba s odbornou způsobilostí ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně, tzn. technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá právnická osoba (statutární orgán) nebo podnikající fyzická osoba (nebo její zástupce) a to ve všech prostorách, které užívají ke své činnosti. Systém požární ochrany je v současné době právními předpisy nastaven tak, aby si každý provozovatel mohl v rámci stanovených povinností, které jsou diferencovány dle míry požárního nebezpečí, zvolit vhodný způsob jejich zabezpečování, což lze uplatnit také při zabezpečování školení o požární ochraně.

Samozřejmě musí být splněny veškeré požadavky § 26 vyhlášky o požární prevenci, to znamená, že musí být zpracován záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona o požární ochraně.

Pokud bude školení prováděno formou e-learningu, musí věcný obsah školení pro jednotlivé skupiny zaměstnanců připravit osoba oprávněná k provedení školení, tedy osoba s odbornou způsobilostí, vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany. Způsob a forma provádění školení o požární ochraně a ověřování znalostí musí být zapracována do příslušné dokumentace o požární ochraně, např. do stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky o požární prevenci).
Aby povinná osoba splnila svou zákonnou povinnost, musí být splněn nejen věcný obsah školení, ale také formální náležitosti dokumentace o provedeném školení. Nezbytnou součástí této dokumentace je mimo jiné seznam proškolených osob s jejich podpisy a podpisy osob, které školení provedly, popř., které věcný obsah e-learningového školení posoudily. Z dokumentace o požární ochraně musí být zcela jasné, kdo byl proškolen, včetně ověření účasti, v jakých termínech a v jakém rozsahu. Musí být průkazné, že se zaměstnanci školení osobně zúčastnili, což potvrzují právě svým podpisem. Forma ověření účasti není dána, může se tedy jednat např. i o elektronický podpis. Dokumentace o školení může být vedena v elektronické podobě, pouze pokud budou tyto podmínky splněny. Možné je také vedení dokumentace v elektronické podobě s tím, že podpisy proškolených osob, podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení budou vedeny zvlášť v listinné podobě.

Zdroj: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Odpověď na otázku: Lze provádět školení zaměstnanců formou e-learningu? (10/2012)

Dostupné na: http://www.hzscr.cz/clanek/odkazy-pozarni-prevence-otazky-a-odpovedi-dotazy-tykajici-se-problematiky-zajisteni-pozarni-bezpecnosti-bytovych-domu.aspx