Vodní toky 2016

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2016 se v hotelu Černigov v Hradci Králové uskutečnila odborná konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2016. Jednalo se o akci, která byla zaměřena na

  • Problematiku správy vodních toků a správy povodí;
  • Podporu financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů;
  • Řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně);
  • Zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině;
  • Legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.

Spolu se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v.v.i., se konference zúčastnila i členka správní rady ústavu RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, která se účastní řešení výzkumného projektu TD03000017: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod. V konferenčním sborníku byl publikován stejnojmenný článek, v němž byly prezentovány dílčí výsledky prováděného výzkumu (dostupný zde). Ačkoli bylo toto téma mimo „mainstream“ této konference, pro svou originalitu vzbudilo u mnoha účastníků zájem. V rámci kuloárových diskusí se tak podařilo získat cennou zpětnou vazbu a navázat kontakty s předními odborníky v oblasti vodohospodářství, které budou využity i v rámci validace výsledků projektu.