Rizika práce a opatření pro ochranu zdraví proti účinkům jevu Arc-Flash

Arc-Flash je fyzikální jev, při kterém dochází k velmi rychlému uvolnění energie v důsledku vzniku obloukového zkratu mezi fázovými vodiči, konkrétněji mezi fází a středním vodičem a mezi fází a zemí. Při obloukovém zkratu dochází k přeměně elektrické energie na energii tepelnou, tlakovou a akustickou se všemi souvisejícími projevy. Výskyt obloukových zkratů je obecně omezen na elektrické rozvody o jmenovitém napětí vyšším než 120 V AC nebo 50 V DC. Znamená to tedy, že k němu může docházet i při běžných provozních situacích na pracovištích s instalovaným elektrickým rozvaděčem.

Účinky jevu Arc-Flash (tj. elektrického oblouku) jsou nejčastěji zasaženi kvalifikovaní elektrikáři (až 67 % zraněných), když pracují na elektrických zařízeních v blízkosti živých částí nebo ve styku s živými částmi. Zde také nastává nejvíce zranění, z nichž některá mohou končit až smrtí. Příčinou této neblahé statistiky je nejčastěji podcenění rizika. Může se jednat jak o pochybení zaměstnavatele, který nedostatečně vyhodnotil možná rizika, tak i o pochybení samotných zaměstnanců, kteří nedodrželi stanovená opatření pro ochranu zdraví zaměstnanců.

Tato vzdělávací akce se zaměřuje na uvedenou problematiku v komplexním pojetí. Cílovou skupinou jsou zejména elektrikáři a provozní personál, který může být přímo ohrožen účinky tohoto velmi nebezpečného jevu.

Přehled témat

  • Vysvětlení jevu Arc-Flash – projevy, důsledky a příčiny.
  • Norma NFPA 70E – základní informace, bezpečnostní zóny.
  • Ochranná opatření proti Arc-Flash.
  • Osobní ochranné pracovní prostředky.
  • Právní a ostatní předpisy z oblasti elektrické bezpečnosti.
  • Správná a špatná praxe.
  • Opakování a ověření znalostí (brainstorming).

Tato akce je realizována na zakázku. V případě Vašeho zájmu kontaktujte odborného garanta Doc. RNDr. Mgr. Petra A. Skřehota, Ph.D., MSc. [].