Služby

Komerční služby zákazníkům

V rámci doplňkové (vedlejší) činnosti nabízíme právnickým a podnikajícím fyzickým osobám i občanům naše odborné služby, mezi které patří:

 • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek.
 • Poradenství a konzultace při řešení složitých problémů souvisejících se zajišťováním úkolů zaměstnavatelů na úseku prevence rizik.
 • Implementace komplexních analytických metod a náročných standardů do podnikové praxe (např. HAZOP, FMEA, OWAS, REBA-RULA, MEHODIS, MIPS, HTA, PHEA , ISO 45 001 a další) a vzdělávání analytiků-specialistů.
 • Hodnocení spolehlivosti lidského faktoru, analýzy chyb lidského operátora, hodnocení stavu kultury bezpečnosti.
 • Vyšetřování příčin nehod, havárií v průmyslu.
 • Vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) podle požadavků NV č. 406/2004 Sb. včetně provedení potřebného měření pro zjištění přítomnosti výbušné atmosféry (plyny, páry, aerosoly).
 • Organizování a spolupořádání odborných a vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů a workshopů včetně zajištění odborného programu.
 • Metodická pomoc podnikům při:
  • vyhodnocování jejich pracovní úrazovosti,
  • navrhování strategií zlepšování stavu BOZP na pracovištích,
  • implementaci prvků moderního způsobu řízení bezpečnosti,
  • zavádění opatření pro zlepšování kultury bezpečnosti.
 • Provádění auditů systému řízení bezpečnosti ve firmách.
 • Poradenské služby zaměřené na podporu zavádění inovací do praxe.

V zájmu docílení spokojenosti náročného zákazníka jsou některé z výše uvedených služeb prováděny ve spolupráci se zakladatelskými organizacemi nebo externími partnery ústavu, což umožňuje využívat potřebných synergií a účinného transferu znalostí, které jsou nezbytné pro zdárné splnění zadání daných úkolů.

Prodej zboží

V rámci doplňkové (vedlejší) činnosti nabízíme konečným spotřebitelům drobný prodej některých našich výstupů a produktů. Prodej se uskutečňuje buď přímým objednáním (telefonicky nebo e-mailem na adrese ) anebo v našem e-shopu prostřednictvím objednávkového formuláře. Nabízenými produkty jsou zejména materiály osvětové povahy (omalovánky, pexesa, plakáty apod.). Kupující se povinen seznámit se s obchodními podmínkami