Vzdělávací akce, odborné semináře a konference

Profesní vzdělávání

BOZP je nesporně oborem, který má přímý dopad na životy a zdraví lidí. Z tohoto důvodu tedy nelze ustrnout na zastaralých vědomostech, často bezmyšlenkovitě tradovaných, ale je nutné vytvářet podmínky pro celoživotní vzdělávání specialistů BOZP. Základním pilířem profesního vzdělávání je nejen vstřebávání nových požadavků vycházejících z právních předpisů, ale také sledování inovativních přístupů, poznatky ze zahraničí, výměna zkušeností s ostatními kolegy a ochota poučit se z nezdarů svých i ostatních.

Ústav se proto v rámci svých vzdělávacích činností zaměřuje na organizování a pořádání specializovaných odborných akcí, konferencí, seminářů a workshopů s vysokou přidanou hodnotou. Prostřednictvím Portálu BOZP pak poskytujeme transfer znalostí, které může využívat široká odborná veřejnost. Nad rámec běžných služeb mají členové ústavu možnost využívat nadstandardní funkcionality tohoto nástroje a podílet se na jeho dalším rozvoji.

Odborné kurzy pro veřejnost

  • Preventista BOZP – vzdělávací jednodenní kurz určený pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřené plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Praktické aspekty prevence rizik – odborný vzdělávací seminář určený pro OZO v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu a ergonomie

Specializované semináře a workshopy

Konference

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Occupational Safety and Health – mezinárodní konference BOZP (pořádá: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství za podpory ZÚBOZ, z.ú.)
  • Aktuálne otázky bezpečnosti práce / New Trends in Safety and Health – mezinárodní konference BOZP a příbuzných oborů (pořádá: Technická univerzita v Košiciach za podpory ZÚBOZ, z.ú.)
  • Národní fórum Konference BOZP– národní odborná konference zaměřená na aktuality z oblasti BOZP a na současný vývoj v oboru. Akce je vždy výjimečnou příležitostí pro setkání napříč odbornou komunitou a pro výměnu profesních zkušeností (pořádá: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. za podpory ZÚBOZ, z.ú.).
  • ExFoS / Expert Forensic Science – mezinárodní vědecká konference pro znalce v technických a ekonomických oborech (pořádá: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně)
  • Bezpečnost v průmyslu – odborná konference věnovaná bezpečnosti v průmyslu (pořádá: Trade Media International s.r.o. ve spolupráci s Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu, z.s.)
  • EX prostředí – odborný seminář věnovaný trendům v zajištění protivýbuchové ochrany (pořádá: Trade Media International s.r.o. ve spolupráci se společností IHAS)
  • Workshopy 3M Institutu – specializované jednodenní akce určené pro bezpečnostní manažery výrobních podniků (pořádá: 3M Česko, spol. s r.o. za podpory ZÚBOZ, z.ú.)