Předmět činnosti

Předmět činnosti ústavu

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. je institucí ustavenou za účelem provozování společensky a hospodářsky užitečných činností s využitím své personální, duchovní a majetkové složky ve smyslu § 402 zákona č. 89/2012 Sb. Usnesení o vzniku ústavu vydal Krajský soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích na návrh zakladatelů, kterými jsou:

 • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.
 • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
 • Ing. Petr Osička
 • Ing. Jakub Marek, MSc.
 • ERGOWORK, s.r.o.

Ústav oficiálně zahájil svou činnost dne 30. srpna 2014, kdy byl pod spisovou značkou U 14 zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. V roce 2017 ústav přesídlil do hlavního města Prahy, kde byl zapsán do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou U 609.

Účelem existence ústavu je provádění vysoce specializované a odborné činnosti se zaměřením na znaleckou, vědecko-výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, hygieny práce včetně radiační, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu v souladu s potřebami orgánů veřejné moci nebo ostatních subjektů. Pro naplňování tohoto účelu ústav rozvíjí aktivní spolupráci s dalšími odbornými organizacemi a s uznávanými autoritami působícími ve výše uvedených oblastech.

Mezi hlavní činnosti ústavu patří:

 • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek v souvislosti s právním jednáním státních orgánů a orgánů územních samospráv.
 • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk managementu.
 • Vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu realizovaná formou konferencí, seminářů a workshopů.
 • Podpora hospodářsky prospěšné činnosti v podobě vytváření a transferu znalostí z oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu za aktivního využití poznatkové základny členů ústavu nebo kooperujících právnických a fyzických osob působících v uvedených oborech zájmu.
 • Spolková činnost zaměřená na podporu vzájemné odborné spolupráce mezi členy ústavu s cílem aktivně podporovat sdílení zkušeností (lessons learnt, benchmarking), prohlubování znalostí, rozvíjení dovedností, šíření veřejné osvěty a vedení široké diskuse k aktuálním otázkám týkajících se oblastí zájmu ústavu.

Dále ústav provádí vedlejší činnosti, mezi které patří:

 • Komerční služby poskytované právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a občanům.
 • Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek a odborné poradenství pro právnické a fyzické osoby.
 • Prodej vlastních výrobků a komerčních služeb souvisejících s předmětem činnosti ústavu.

Třetím pilířem aktivit ústavu je činnost Think Tanku, jejímž smyslem je vytvářet moderní myšlenková spojení mezi akademickou oblastí, politikou, podnikáním a nevládním sektorem. Cílem této činnosti je:

 • Poskytovat objektivní informace médiím a veřejnosti.
 • Analyzovat příčiny problémů, které jsou ovlivněny aktuálními hospodářskými podmínkami a politickou situací v České republice a Evropské unii.
 • Podílet se na vytváření strategií a rozvojových koncepcí na národní úrovni.
 • Definovat nové nápady, vize a potřeby v oblastech zájmu ústavu.
 • Vytvářet multidisciplinární síť expertů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.
 • Podílet se na rozvoji myšlenkových trustů mezi ústavem, partnerskými organizacemi a spřátelenými zájmovými sdruženími.
 • Přispívat ke kultivaci veřejné debaty o aktuálních otázkách a problémech sužujících zaměstnance a zaměstnavatele.
 • Prostřednictvím facebookového profilu prezentovat vlastní názory na aktuální dění v oblasti bezpečnosti práce a nabízet podněty pro veřejnou diskusi k souvisejícím otázkám.

Klíčovou součástí těchto aktivit je otevřená diskuse o aktuálních otázkách, potřebách a vizích v bezpečnosti práce, ergonomii, prevenci nehod, bezpečnostním inženýrství a risk managementu, která se uskutečňuje zejména v rámci pravidelných setkáních členů ústavu sdružených v České asociaci pro prevenci rizik. V rámci aktivit Think Tanku ústav spolupracuje s předními osobnostmi napříč obory svého zájmu (včetně zahraničních) a vyvíjí aktivní publikační činnost.

Ústav také aktivně spolupracuje s řadou vysokých škol, kde se podílí na odborné výuce studentů. V rámci těchto aktivit usilujeme o širší implementaci vybraných okruhů a témat BOZP do vysokoškolské výuky s cílem kvalitativně pozvednout přípravu nových odborníků, poskytnout jim nejmodernější vědecké poznatky a napomoci jim získat odborné kompetence klíčové pro úspěšné zvládnutí jejich budoucí profese. Za tímto účelem jsme navrhli zcela nové výukové schéma respektující uvedené atributy, které v současnosti aplikujeme v rámci výuky v předmětu „Teorie rizik“, která probíhá na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Od roku 2021 taktéž spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, kde zajišťujeme výuku v předmětu „Bezpečnost práce a základy toxikologie“. V minulosti jsme spolupracovali taktéž s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde se ústav podílel na realizaci výuka v předmětu „Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik“. Naši odborníci se také pravidelně účastní výuky na Strojnícke fakultě Technické univerzitě v Košiciach, kde v předmětu „Vývojové trendy v odbore“ prezentují nejnovější přístupy a trendy z oblasti systémového řízení bezpečnosti. Na téže univerzitě se podílí také na výuce uskutečňované na Letecké fakultě, kde se věnují dnes velmi aktuální problematice Human Factors Engeneering.