Management

Management ústavu tvoří řídící a kontrolní orgány, kterými jsou:

Správní rada:

 • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA (předseda)
 • Ing. Jakub Marek, MSc.
 • Ing. Petr Osička
 • RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, MSc.

Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu, který vykonává veškeré funkce, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům ústavu. Působnost správní rady je upravena v článku 7, odstavci 6 Statutu ústavu.

Revizor:

 • Radmila Ptáčková

Revizor zastává funkci dozorčí rady ústavu a jeho působnost je upravena v článku 8, odstavci 6 Statutu ústavu.

Ředitel:

 • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.

Ředitel je statutárním a výkonným orgánem ústavu. Za svoji činnost je odpovědný správní radě. Ředitel rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny správní radě, nebo revizorovi. Schvaluje přijetí nových členů ústavu, resp. vydává rozhodnutí o odnětí statutu člena (vyloučení). Jedná jménem ústavu s obchodními partnery, státními orgány a dalšími subjekty. Vydává veškeré oficiální dokumenty ústavu, uzavírá obchodní smlouvy, memoranda o partnerství a písemně stvrzuje znalecké posudky ústavu. Z hlediska pracovně-právních vztahů a ve vztahu k zaměstnancům, spolupracujícím osobám nebo externím subjektům je ředitel vedoucím pracovníkem ústavu. Působnost ředitele je upravena v článku 9, odstavci 7 Statutu ústavu.

Zástupce ředitele a tajemník členské sekce:

 • Ing. Jakub Marek, MSc.

Tajemník je exekutivním orgánem ústavu. Za svoji činnost je odpovědný správní radě. Tajemník zajišťuje chod členské sekce, administruje žádosti uchazečů o členství, vede evidenci členů a provádí průběžnou kontrolu plnění povinností členů ústavu. Do jeho gesce dále patří administrace návrhů na ocenění členů ústavu, organizace voleb v rámci členské sekce a prvoinstanční řešení sporů a stížností mezi členy ústavu. Působnost tajemníka je upravena zejména v článku 9, odstavci 9; článku 12, odstavci 3; článku 14, odstavcích 9 a 10 Statutu ústavu.

Grémium:

Grémium je sbor zástupců správních, statutárních a exekutivních orgánů ústavu, jehož účelem je formovat strategie a střednědobé cíle rozvoje ústavu a přijímat opatření pro řádné plnění operativních úkolů souvisejících se zajištěním chodu ústavu v období mezi jednáními správní rady. Působnost grémia je upravena v článku 10, odstavcích 2 a 4 Statutu ústavu. Stálými členy grémia jsou:

 • předseda správní rady
 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • tajemník
 • předseda ČAPR