Česká asociace pro prevenci rizik

ČAPR FINAL

Účelem členské sekce ústavu nesoucí označení Česká asociace pro prevenci rizik je vytváření personální základny schopné podílet se na aktivitách ústavu v hlavních oborech jeho činnosti. Členové ČAPR tak mohou být na základě své odbornosti a zaměření kooptováni do odborných orgánů ústavu a účastnit se tak znalecké nebo expertní činnosti. Mohou se také podílet na organizaci vzdělávacích aktivit, na lektorské činnosti anebo spolupracovat při řešení výzkumných projektů ústavu, pokud o to projeví zájem a budou disponovat požadovanou kvalifikací.

Členové mají nárok využívat výhod, které ústav poskytuje. Mezi ně patří možnost využívat vybraných nadstandardních služeb a funkcionalit Portálu BOZP, využívat poradenství a odborné pomoci ústavu a jeho soudních znalců či se účastnit akcí a programů organizovaných ústavem za zvýhodněných podmínek.

Poradenství ústav poskytuje svým členům v rozsahu dle aktuálních časových možností pracovníků a znalců ústavu. V případě složitějších případů je členům navržen optimální postup řešení daného problému, včetně možnosti případné spolupráce s ústavem na komerční bázi. Koordinátorem poradenské služby je tajemník ústavu, na kterého se členové mohou se svými žádostmi obracet.

V rámci fungování členské sekce jsou organizována pravidelná odborná kolokvia (zpravidla 1x za 3 měsíce), která jsou nejen společenskou událostí, ale slouží zejména k výměně odborných názorů a osobních zkušeností z praxe mezi členy. Kolokvia se konají v Praze – o místě a čase konání jsou členové vždy předem obeznámeni v pozvánce. Termíny kolokvií pro rok 2023:

 • 21. března 2024 – ON LINE
 • 6.-7. června 2024 – Výjezdní zasedání (Kořenov)
 • 12. září 2024 – ON LINE
 • 12. prosince 2024 – HYBRIDNĚ (Praha)

Orgány ČAPR

Organizačně-řídícím orgánem členské sekce je výbor ČAPR, který zajišťuje naplňování předmětu činnosti a cílů ústavu v oblasti spolupráce s členy ústavu. Výbor je složen z lichého počtu členů, přičemž jejich minimální počet jsou tři a maximální je devět. Výbor navenek zastupuje předseda nebo jím pověřený místopředseda.

Mezi kompetence a působnosti výboru patří:

 • Zajišťování chod a rozvoje členské sekce.
 • Aktivní komunikace s členy ústavu a posilování jejich sounáležitosti s ústavem.
 • Spolupráce při organizaci společenských a odborných aktivit členské sekce.
 • Aktivní veřejné vystupování ve snaze šířit povědomí o ČAPR a rozšiřovat členskou základnu.
 • Přijímání připomínek členů a na základě jejich podstaty navrhování opatření pro zlepšení chodu členské sekce.
 • Projednávání žádostí uchazečů o získání statutu člena ústavu a předkládání doporučujícího nebo nedoporučujícího stanoviska řediteli ústavu.
 • Projednávání porušení povinností členů ústavu a přijímání vhodných opatření na řešení vzniklé situace.
 • Předkládání návrhů na odnětí statutu člena ústavu řediteli ústavu.
 • Organizování setkávání členů ústavu.

Složení výboru pro funkční období 9/2023 – 9/2026 je následující:

 • Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA (předseda)
 • Bc. Martin Schoř (místopředseda)
 • Ing. Bc. Monika Almássy
 • Ing. Romana Bláhová
 • Dana Žáková

Administrativně-správním orgánem členské sekce je tajemník. Tajemníka volí a odvolává správní rada ústavu na základě návrhu ředitele. Souběh funkcí tajemníka a člena výboru ČAPR není přípustný.

Funkci tajemníka vykonává:

 • Ing. Jakub Marek, MSc.
  Kontakt:

Členství

Forma členství v ústavu může být individuální nebo korporátní. Statut člena ústavu může být přiznán pouze uchazeči, který splní alespoň jednu z níže uvedených základních podmínek členství, jež vymezují okruh oprávněných uchazečů. Oprávněným uchazečem může být:

 • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je poskytování služeb v oborech zájmu ústavu;
 • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je výroba, distribuce nebo prodej produktů určených pro uplatnění v rámci prevence rizik nebo bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která aktivně provádí výzkumnou činnost, vývoj nových produktů, metod a inovací v oborech zájmu ústavu;
 • Fyzická osoba, která v pracovně-právním poměru plní úkoly zaměstnavatele na úseku prevence rizik nebo požární ochrany;
 • Fyzická osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání v oborech zájmu ústavu;
 • Fyzická osoba, která projevuje dlouhodobý seriozní odborný zájem o obory zájmu ústavu, anebo která dosáhla významných profesních výsledků v příbuzných oblastech (např. složení inspektorských zkoušek apod.);
 • Fyzická osoba, která je členem některého z orgánů ústavu uvedených v článku 6, odst. 1 až 4 Statutu;
 • Fyzická osoba, které byl přiznán statut mimořádného člena;
 • Spolek nebo jiné zájmové uskupení, které vyvíjí aktivity v oborech zájmu ústavu nebo oblastech příbuzných.

Přiznání statutu člena ústavu je nutno vnímat jako projev uznání ostatních autorit z řad odborné veřejnosti sdružených v ústavu. Z tohoto důvodu o přijetí za člena rozhoduje kolektivní názor příslušných orgánů ústavu. Ty ve svém stanovisku zohledňují jak dosavadní praxi uchazeče, tak i jeho morální kredibilitu a způsob vystupování. U uchazečů bez dosavadní praxe (např. studenti nebo začínající osoby odborně způsobilé) je postupováno přiměřeným způsobem. Přijetí uchazeče za člena ústavu není na rozdíl od jiných profesních sdružení podmíněno doložením doporučujícího stanoviska jiného člena ústavu. Proto žádná žádost o člena ústavu nebude odmítnuta, pakliže uchazeč splní níže uvedené administrativní podmínky členství.

Administrativní podmínky nutné pro přijetí uchazeče za člena ústavu ve formě korporátního členství jsou:

 • Podání řádně vyplněné žádosti o přijetí za člena ústavu;
 • Kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč podniká nebo jinak působí v oborech zájmu ústavu;
 • Ustanovení pověřeného zástupce uchazeče pro výkon členských práv a povinností, který bude splňovat požadavky kladené pro uchazeče z řad fyzických osob;
 • Trestně právní bezúhonnost doložená čestným prohlášením;
 • Souhlas statutárního orgánu uchazeče s podmínkami členství;
 • Čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče, že dosavadní činnost uchazeče nenaplnila skutkovou podstatu nekalé hospodářské soutěže;
 • Aktivní činnost uchazeče v oborech zájmu ústavu;
 • Podpis statutárního zástupce stvrzující souhlas s podmínkami členství zahrnující:
  • závazek hradit roční členský příspěvek stanovený pro daný kalendářní rok,
  • závazek dodržovat interní předpisy ústavu týkající se členství v ústavu (např. Etický kodex apod.),
  • souhlas s umístěním informace o svém členství v ČAPR ve veřejně přístupném seznamu členů.

Administrativní podmínky nutné pro přijetí uchazeče za člena ústavu ve formě individuálního členství jsou:

 • Podání řádně vyplněné žádosti o přijetí za člena ústavu;
 • Dosažení věku 18 let;
 • Ukončené minimálně středoškolské vzdělání;
 • Svéprávnost a trestně právní bezúhonnost doložené čestným prohlášením (součást formuláře žádosti o přijetí za člena);
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost nebo profesní orientaci žadatele – prokazuje se jedním z níže uvedených způsobů:
  • kopie platného osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,
  • kopie platného osvědčení o získání odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany, popř. technika požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
  • kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace v některé z oblastí zájmu ústavu podle Národní soustavy kvalifikací, např. Manažer BOZP, Technik BOZP, Specialista v ergonomii, Bezpečnostní konzultant, Specialista bezpečnostního a krizového řízení apod.
  • kopie dokladu prokazující složení inspektorských zkoušek v některé z oblasti zájmu ústavu,
  • kopie diplomu o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání v některém z oborů zájmu ústavu,
  • potvrzení o studiu prokazující, že se uchazeč soustavně připravuje na budoucí povolání v oborech zájmu ústavu,
  • potvrzení zaměstnavatele o aktivním výkonu činností na úseku BOZP nebo PO v základním pracovněprávním vztahu,
  • písemné doporučení některého z členu Správní rady nebo členů výboru ČAPR prokazující, že žadatel dlouhodobě a prokazatelně vyvíjí seriózní aktivity v některé z oblastí zájmu ústavu.

 

  • Poznámka: Žadatelé-cizinci předkládají ekvivalentní doklad k některým z výše uvedeným.

 

 • Vlastním podpisem stvrzený souhlas s podmínkami členství zahrnující:
  • závazek hradit roční členský příspěvek stanovený pro daný kalendářní rok,
  • závazek dodržovat interní předpisy ústavu týkající se členství v ústavu (např. Etický kodex apod.),
  • souhlas s umístěním informace o svém členství v ČAPR ve veřejně přístupném seznamu členů.

Žádost o přijetí za člena ústavu zasílá uchazeč tajemníkovi (postačí naskenovaná podoba zaslaná elektronickou poštou), který obdrženou žádost zaeviduje a zahájí řízení o přijetí za člena. V rámci řízení tajemník nejprve provede formální kontrolu úplnosti předložené žádosti a v případě, že neshledá žádnou vadu, předá ji členům výboru k projednání. Na základě doložených skutečností výbor posoudí splnění podmínek k získání statutu člena a zhodnotí kredibilitu uchazeče dle požadavků Etického kodexu. Následně vydá doporučující nebo nedoporučující stanovisko, které nejpozději do 2 měsíců od přijetí žádosti předá předseda výboru řediteli ústavu. Konečné rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena ústavu náleží řediteli, který je povinen tak učinit nejdéle do 1 měsíce od obdržení stanoviska výboru. Za účelem objektivního posouzení žádosti uchazeče si ředitel může vyžádat doplňující stanovisko vedoucích kolegií, uzná-li to za vhodné. O výsledku řízení o přijetí za člena ústavu je uchazeč následně písemně vyrozuměn. Jelikož na členství v ústavu není právní nárok, nemá ústav povinnost neúspěšnému žadateli sdělovat důvody zamítnutí jeho žádosti.

Členem ústavu se uchazeč oficiálně stává až po té, co uhradí stanovený členský  příspěvek. K úhradě bude vyzván oficiálním e-mailem, kdy mu budou zaslány příslušné fakturační údaje. V případě, že členský příspěvek nebude ve stanovené lhůtě (viz splatnost faktury) připsán na účet ústavu, bude dané osobě zaslána upomínka. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen ani po té, resp. nejpozději do 30 dnů po splatnosti zaslané faktury, bude uchazeč (případně i stávající člen) automaticky vyškrtnut ze seznamu členů. Jelikož se jedná o hrubé porušení povinností člena (resp. uchazeče), pozbývá tímto daná osoba možnost stát se znovu členem ústavu.

 

Žádost o přijetí za člena ke stažení zde

Seznam členů

3M Česko, spol. s r.o.
Almássy Monika, Ing. Bc.
Antolič Pavel
Axman Milan, Ing.
Bača BOZP s.r.o.
Belica Ondřej, Ing. DiS.
Bláhová Romana, Ing.
Burda Vladimír
Civiš Petr, Ing. Ph.D.
CRDR spol. s r.o.
Časarová Monika
ERGOWORK s.r.o.
Feber Miroslav, Ing.
Fiedler Luděk
Filkorn Roman, Ing.
Fröhlich Tomáš, PhDr. DiS.
Fučík Petr
Helich Zdeněk
Horníčková Jarmila, Ing.
Houser František, RNDr. Ph.D. MBA
Jandl Radek, Bc. DiS.
Janků Iveta, Ing.
Konzdiolka Milan, Ing.
Kožmín Petr, JUDr. LL.M. MBA
Kvasnička Jiří, Ing.
Lukaštík Augustin Petr, Bc.
Marek Jakub, Ing. MSc.
Müller Miroslav
Novák Jiří, Ing.
Osička Petr, Ing.
Pavliš Jan, Ing.
Perdikis Radka, Ing.
Petik Lukáš, Ing.
Pletka Tomáš
Popelová Barbora, Ing. Ph.D.
Ptáček Martin, MSc.
Riedel Heřman, Bc.
Schoř Martin, Bc.
Skřehotová Marcela, RNDr. Ing. MSc.
Tománková Pavla, Ing.
Tuček Milan, prof. MUDr. CSc.
Vancl David, Ing. DiS.
Vargová Slavomíra, Ing. Ph.D.
Zajíček Vladimír
Zelenák Michal, Ing. Bc. MBA
Žáková Dana