Výzkumné programy

Na této stránce uvádíme seznam dotačních programů, které jsou s ohledem na své zaměření vhodné pro podávání projektů aplikovaného (průmyslového) výzkumu v rámci oboru AQ – Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj (dle klasifikace CEP & CEZ & RIV).

Technologická agentura ČR – program BETA

Program se zaobírá výzkumnými potřebami orgánů státní správy, která vypisují prostřednictvím Technologické agentury ČR konkrétní témata a definují problematiky, které chtějí dané orgány státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu. Výzkumné potřeby musí přispívat k naplnění alespoň jednoho specifického cíle programu, resp. specifického cíle, který si stanovil příslušný orgán státní správy.

Délka řešení projektů (plnění veřejných zakázek) je stanovena v rozmezí od 6 až do 36 měsíců. Výše nákladů projektu je omezena prostředky programu a prostředky přidělenými danému orgánu státní správy. Výše podpory, na projekty realizované v programu BETA činí 100 % z celkových způsobilých nákladů.

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód): F, G, H, N, P, R, V, Z

Technologická agentura ČR – program GAMA

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.

Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Podprogram 1 je orientován rovněž na systémovou podporu fáze VaV, počínající dosažením prakticky využitelného výsledku VaV a končící ověřením možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace bez ohledu na právní nebo způsob financování, jejichž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je u této organizace zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;

Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.

Nejvyšší povolená míra podpory je 100 % pro PP1 a 55 % pro PP2

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód):  F, G, P, R, Z

Technologická agentura ČR – program EPSILON

Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

 1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
 2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
 3. Prostředí pro kvalitní život

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 • Podprogram 1 – Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 – Energetika a materiály
 • Podprogram 3 – Životní prostředí

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód): F, G, N, P, R, Z

Technologická agentura ČR – program OMEGA

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).

Délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 až 24 měsíců.

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód): H, N, R, V

Technologická agentura ČR – program ÉTA

Program je zaměřen na na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských a humanitních věd. Smyslem programu je realizovat moderní výzkum, vývoj a inovace přínosných pro udržení a zvyšování kvality života člověka, které budou reagovat na dynamické proměny současné společnosti v oblastech sociální, kulturní, ekonomické, environmentální nebo technologické.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

 • člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
 • člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
 • člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
 • člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Program bude běžet v letech 2017 až 2023. Naváže tak na program OMEGA, který v roce 2017 skončí.

Délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 až 48 měsíců.

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód): program nestanoví hlavní a vedlejší výsledky, ale pouze okruh podporovaných výsledků jako takových. Dle metodiky RIV se tak může jednat prakticky o jakýkoli výstup (včetně druhu „O“), přičemž se hlavní důraz klade na praktickou uplatnitelnost. Za tímto účelem program vyžaduje doložení aplikačního garanta, resp. prohlášení o využití výsledků v praxi.

Ministerstvo vnitra – Program bezpečnostního výzkumu

Resortní program bezpečnostního výzkumu České republice v letech 2015-2020 vyhlašovaný Ministerstvem vnitra, který byl navržen z důvodu potřebnosti zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným nebo průmyslovým pohromám.

Dílčí cíle Programu:

1) Bezpečnost občanů.

Naplnění tohoto dílčího cíle bude řešeno v tematických oblastech:

 • Podpora opatření a úkolů ochrany obyvatelstva.
 • Zdokonalování služeb a prostředků ochrany obyvatelstva.
 • Bezpečnost měst a obcí, informování, vzdělávání a motivace občanů.
 • Vytváření účinných metod analýzy druhů a rozšířenosti kriminality a implementace efektivních nástrojů jejího potírání.
 • Minimalizace kybernetické kriminality a zneužívání informací.

2) Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů.

Naplnění tohoto dílčího cíle bude řešeno v tematických oblastech:

 • Rozvoj alternativních nouzových a krizových procesů kritické infrastruktury.
 • Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury.
 • Zajištění a rozvoj interoperability kritické infrastruktury.
 • Účinná detekce a identifikace hrozeb kritické infrastruktury.
 • Rozvoj ICT, telematiky a kybernetické ochrany kritické infrastruktury.
 • Vzájemné závislosti systémů kritické infrastruktury.
 • Informační podpora pro detekci možných nepříznivých ovlivňování funkce kritické infrastruktury.

3) Krizové řízení a bezpečnostní politika.

Naplnění dílčího cíle bude řešeno v tematických oblastech:

 • Vyhodnocení efektivity strategických řídících a hodnotících dokumentů v oblasti bezpečnosti.
 • Podpora adaptability bezpečnostního systému ČR na změny v bezpečnostním prostředí a vznikající nové bezpečnostní hrozby.
 • Analýza bezpečnostních hrozeb a tvorba scénářů vývoje bezpečnostní situace ve světě, Evropě a ČR.
 • Podpora specifických oblastí bezpečnosti.
 • Zlepšení systémů získávání a třídění bezpečnostních informací.
 • Analýza bezpečnostních informací.
 • Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení.
 • Zdokonalení systémů pro podporu obnovy.
 • Legislativní postupy a opatření vnitřní bezpečnosti státu, přírodních a antropogenních mimořádných událostí a krizových situací.

Podporované hlavní výsledky řešení (základní kód): F, G, H, N, P, R, V, Z

Seznam hlavních výsledků výzkumné činnosti

Fuzit – užitný vzor
Fprum – průmyslový vzor
Gprot – prototyp
Gfunk – funkční vzorek
Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy
Nmet – certifikovaná metodika
P – patent
R – software
V – výzkumná zpráva (s utajovaným obsahem)
Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva
Zpolop – poloprovoz
Ztech – ověřená technologie

Podrobnější definice druhů výsledků podle materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace: Ke stažení zde