Mimořádná ocenění

Za zásluhy pro ústav, rozvoj oborů zájmu ústavu nebo jejich popularizaci, anebo za mimořádný přínos pro společnost nebo jiný úctyhodný čin může ústav dle ustanovení článku 23 Statutu udělit:

 • Bronzovou, Stříbrnou nebo Zlatou medaili ZÚBOZ (uděluje se členům ústavu).
 • Čestné uznání (uděluje se význačným osobnostem mimo členskou základnu ústavu).

Návrh na udělení Medaile ZÚBOZ může podat kterýkoli člen ústavu nebo člen odborného orgánu ústavu. Návrh na udělení Čestného uznání podávají členové správní rady nebo ředitel ústavu. Ocenění se udělují jednou ročně a obvykle reflektují aktivity a činy oceněné osobnosti za daný (předchozí) kalendářní rok, anebo za její dosavadní systematickou činnost.

Návrhy na udělení ocenění jsou do 31. října daného kalendářního roku předloženy k posouzení etické komisi, která vybere vždy zpravidla jednoho nominanta. V případě, že všeobecná shoda uvnitř etické komise není nalezena, není k ocenění v dané kategorii nominována žádná osobnost.

Etická komise předkládá nominace na udělení ocenění správní radě nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku. Správní rada tyto návrhy projedná na svém zasedání konaném v prosinci daného kalendářního roku.

Přehled oceněných osobností

Bronzová medaile

Laureát Oceněná zásluha nebo přínos Rok
1. Ing. Petr Osička Zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti znalectví 2016
2. Ing. Michaela Hájková Zásluhy o rozvoj ústavu a aktivní spolupráci při založení České asociace pro prevenci rizik 2017
3. RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti propagace a osvěty zaměřené na prevenci dětských úrazů 2018
4. JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti legislativní tvorby 2019
5. Ing. Jan Pavliš Zásluhy v oblasti popularizace a osvěty zaměřené na problematiku OOPP 2021
6. Ing. Jakub Marek, MSc. Zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti networkingu a odborné spolupráce mezi členy ČAPR 2021


Stříbrná medaile

doposud nebyla udělena

Zlatá medaile

doposud nebyla udělena

Čestné uznání

 

Laureát Oceněná zásluha nebo přínos Rok
1. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Dr.h.c. mult. Za zásluhy v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce ústavu 2017
2. doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Za zásluhy v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a šíření dobrého jména ústavu v akademické sféře 2017
3. Tomáš Neugebauer Za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v ČR v oblasti odborné publikační činnosti a odborné výuky 2019
4. Ing. Miloš Paleček, CSc. Za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v ČR v oblasti výzkumu a odborné publikační činnosti 2021
5. doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Za zásluhy o rozvoj vzájemné odborné spolupráce mezi FBI VŠB-TU Ostrava a ZÚBOZ 2022

Čestný titul „Doctor honoris causa“

Jako projev uznání odborníkům, kteří svým dosavadním dílem významně přispěli k rozvoji některého z oborů zájmu ústavu v rovině teoretické, anebo se významnou měrou podíleli na vyřešení klíčových problémů aplikační praxe, může ústav podle článku 24 odst. 6 Statutu udělit čestný titul „Doctor honoris causa in disciplinae salus laborem“ v českém překladu čestný doktor v oboru bezpečnost práce.

Titul doctor honoris causa se uděluje ve dvou kategoriích:

 1. Za celoživotní zásluhy dané osoby v některé z oblastí zájmu ústavu.
 2. Za mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi dosažené v některé z oblastí zájmů ústavu.

Ad 1) Na udělení titulu doctor honoris causa za celoživotní zásluhy jsou navrhovány osobnosti z odborných oblastí, které tvoří zaměření a perspektivní dlouhodobou orientaci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví (tj. oblasti zájmu ústavu), a které svou činností přispěly též k rozvoji vědeckého bádání nebo odborného vzdělávání v České republice a v zahraničí. Návrh může podat kterýkoli člen správní rady nebo ředitel ústavu. O návrhu hlasuje správní rada na svém jednání.

Ad 2) Udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi předchází evaluační řízení, které se zahajuje na základě písemné žádosti kandidáta adresované k rukám ředitele ústavu. Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí k ní být přiloženy další vyžadované přílohy a řádně vyplněný protokol o plnění kritérií.

Věcné hodnocení předložené žádosti spočívá v pečlivém posouzení kvality všech odborných výsledků předložených kandidátem (evaluace), jejímž cílem je posoudit odborné kvality a vědeckou erudici kandidáta. Evaluace se provádí posouzením splnění stanovených kritérií.

 • Kritérium 1: Odborné kompetence
 • Kritérium 2: Publikační činnost
 • Kritérium 3: Výzkumná, inženýrská nebo poradenská činnost
 • Kritérium 4: Pedagogická, lektorská nebo popularizační činnost
 • Kritérium 5: Významné technické, inženýrské nebo normativní výstupy
 • Kritérium 6: Uznání odbornou komunitou

Výsledné posouzení kvality kandidáta je provedeno v rámci rozpravy členů hodnotící komise, která sestává ze dvou částí:

 • Posouzení výsledků provedené evaluace.
 • Posouzení kvality předložené kandidátní práce.

Hodnotící komise sestává ze tří členů – předsedy a dvou členů.

Evaluační řízení je zpoplatněno částkou 20 000,- Kč bez DPH. V případě, že kandidát dlouhodobě a aktivně spolupracuje s ústavem, může ředitel přiznat slevu z tohoto poplatku, nejvýše však ve výši 30 % základní sazby.

Podrobnosti udělování čestných doktorátů stanovuje směrnice Pravidla udělování doktorátů honoris causa.

Medaile ZÚBOZ, čestná uznání a diplomy „doctor honoris causa“ předává předseda správní rady nebo v jeho zastoupení ředitel ústavu během slavnostního aktu konaného v rámci výročního setkání členů ústavu nebo v rámci jiné vhodné slavnostní příležitosti (např. vědecké konferenci apod.).

Přehled udělených titulů Dr. h. c.

 

Laureát Oceněná zásluha nebo přínos Schváleno správní radou Inaugurace (složení  slibu)
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Dr.h.c. mult. Za celoživotní zásluhy v oblasti risk managementu 16.12.2021 27.4.2022
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Za celoživotní zásluhy v oblasti prevence nehod a havárií 16.12.2021 27.4.2022
doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. Za celoživotní zásluhy v oblasti bezpečnosti práce 16.12.2021 28.6.2022
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA Za celoživotní zásluhy v oblasti požární ochrany 12.12.2022 6.9.2023
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. Za celoživotní zásluhy v oblasti pracovního lékařství 12.12.2022 24.10.2023