Konference „BOZP 2016“

Ve dnech 13. – 14.4.2016 se v Ostravici uskutečnil v pořadí 16. ročník mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, které se tradičně zúčastnili také zástupci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Tato jedinečná odborná akce proběhla v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v horském hotelu Sepetná. Ačkoli počasí příliš nepřálo vycházkám po okolí, účastníci rozhodně netrpěli nudou. Program akce byl velice pestrý, takže každý si jistě našel „to své“. Ve volných chvílích pak bylo možné relaxovat v hotelovém wellness centru, nebo diskutovat s přáteli na terase hotelové restaurace.

Účast byla hojná a kladně lze hodnotit také zájem začínajících specialistů na BOZP včetně studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Ti, jakož i loni, soutěžili o nejlepší poster v samostatné konferenční sekci. Ta se vyznačovala velkou rozmanitostí prezentovaných diplomových/disertačních témat a kvalitní prezentací dosažených výsledků.

První blok programu byl tradičně věnován klíčovým oborovým tématům a informaci o legislativní tvorbě. Vyzdvihnout lze příspěvek zástupců Státního úřadu inspekce práce, který se zaměřil na pracovní úrazovost v roce 2015. Na konkrétních fotografiích z praxe zde byly prezentovány hlavní problémy v BOZP, s nimiž se SÚIP nejčastěji setkává. Velice progresivní výstup pak měl profesor Juraj Sinay z Technické univerzity v Košicích, který se zaměřil na otázky bezpečnosti v kontextu Strategie Průmysl 4.0. Zdůraznil, že současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby implikují změny na trhu práce, z nichž se odvíjí také nová specifická rizika, kterým je nutné věnovat pozornost. Ačkoli se tato čtvrtá průmyslová revoluce teprve rozbíhá, již dnes někteří specialisté na BOZP a prevenci nehod čelí novým výzvám a otázkám, především pak, jakým způsobem tato rizika vyhledávat a jakými nástroji zajistit potřebnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Související otázky týkající se kvality pracovních podmínek v organizacích s intenzívní průmyslovou výrobou pak byly dále diskutovány v příspěvcích Dr. Vladimíry Lipšové „Psychosociální rizika – horší než jsme předpokládali“ a Ing. Petra Koutného „Intenzita osvětlení jako možný zdroj pracovního úrazu, nehody nebo jako rizikový faktor pracovního prostředí“. Novým rizikům včetně nanobezpečnosti byl věnován samostatný blok v rámci druhého dne jednání. Zde aktivně vystoupil také ředitel ZÚBOZ, z.ú. Dr. Petr Skřehot s příspěvkem „Vzorkování vod – běžná práce s řadou skrytých rizik“. Fulltextovou verzi stejnojmenného článku si můžete stáhnout v sekci Publikační činnost.

Součástí tohoto ročníku byl opět kulatý stůl, který se tentokrát zaměřil na téma Alkohol a návykové látky na pracovišti. Smyslem této akce byla otevřená diskuse k uvedenému tématu s cílem sdílet zkušenosti a dobré praktiky týkající se řízení rizik spojených s alkoholem a dalšími návykovými látkami na pracovišti. Z diskuse účastníků vyplynulo, že tento nepříjemný fenomén se stává poměrně závažným problémem a některé podniky již dnes čelí problémům s pracovníky, kteří „jsou pod vlivem“.

I tentokrát se v závěru prvního jednacího dne uskutečnil společenský večer, který byl vyplněn hudební produkcí. Během této neformální části konference se noví účastníci mohli osobně seznámit se zástupci organizací účastnících se konference již tradičně, společně aktivně diskutovat o ožehavých tématech BOZP a samozřejmě navázat i řadu cenných kontaktů. Konference se zúčastnila řada významných hostů (viz program) a také většina vedoucích inspektorů OIP.

Pro případné zájemce o program konference nebo souhrn abstraktů článků otištěných v konferenčním sborníku uvádíme, že tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.