Publikační činnost

Odborné a vědecké publikace pracovníků ústavu

Edice »Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce«

Zatímco náš předchozí seriál vydávaný v časopise PSK se věnoval především otázkám prevence rizik a související agendě, kterou musí zaměstnavatel vést, tento se pro změnu zaměřuje na pracovní úrazy a provozní nehody vzniklé při výkonu práce. Každý díl představuje jeden zajímavý případ, který se přihodil v reálné praxi a který náš ústav nebo jeho členové řešili v rámci znaleckého zkoumání.

Seriál vychází v časopise Personální a Sociálně právní Kartotéka [ISSN 1211-9482], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

 • Těžký úraz zaměstnance na balící lince masa (31. díl) [Kožmín P., PSK, 2021, 9] – připravujeme
 • Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu (30. díl) [Marek J., PSK, 2021, 7-8]
 • Příčiny a následky pádu stavebního dělníka do výtahové šachty (29. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2021, 6]
 • Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu (28. díl) [Kožmín P., PSK, 2021, 5]
 • Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy (27. díl) [Marek J., PSK, 2021, 4]
 • Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí (26. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2021, 4]
 • Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem (25. díl) [Kožmín P., PSK, 2021, 3]
 • Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu (24. díl) [Marek J., PSK, 2021, 2]
 • Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem  (23. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2021, 1] – připravujeme
 • Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku (22. díl) [Kožmín P., PSK, 2020, 12]
 • Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí (21. díl) [Marek J., PSK, 2020, 11]
 • Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků provádějících jeho údržbu (20. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2020, 10]
 • Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance (19. díl) [Kožmín P., PSK, 2020, 9]
 • Smrtelný úraz zaměstnance rozmačkáním mezi tažným a vlečným vozidlem po nárazu projíždějícím automobilem (18. díl) [Marek J., PSK, 2020, 7-8]
 • Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách (17. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2020, 6]
 • Úraz při práci se štípačem polen (16. díl) [Kožmín P., PSK, 2020, 5]
 • Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet (15. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2020, 4]
 • Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů (14. díl) [Marek J., PSK, 2020, 3] – připravujeme
 • Zavalení osoby při bouracích pracích (13. díl) [Kožmín P., PSK, 2020, 2]
 • Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku (12. díl) [Marek J., PSK, 2020, 1]
 • Úraz zaměstnance na vrtné soupravě (11. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 12]
 • Pád zaměstnance z výšky osmi metrů nacházejícího se uvnitř nezajištěné pracovní plošiny (10. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 11]
 • Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot (9. díl) [Marek J., PSK, 2019, 10]
 • Úraz elektrickým proudem při výkopových pracích (8. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 9]
 • Těžké zranění hlavy stavebního dělníka v důsledku zasažení padající lešenářskou spojkou (7. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 7-8]
 • Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí (6. díl) [Marek J., PSK, 2019, 6]
 • Pád ocelové konstrukce na zaměstnance (5. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 5]
 • Amputace prstů při vyskladňování zboží z regálu pomocí manipulačního vozíku (4. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 4]
 • Úraz zaměstnance v důsledku zřícení montážního lešení po kolizi s mostovým jeřábem (3. díl) [Marek J., PSK, 2019, 3]
 • Úraz při práci na lisu (2. díl) [Kožmín P., PSK, 2019, 2]
 • Přejetí vedoucího skladu motorovým vozíkem (1. díl) [Skřehot P.A., PSK, 2019, 1]

Seriál rozhovorů »Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP«

Seriál rozhovorů s předními osobnostmi z oboru BOZP, jehož cílem je představit zajímavé lidi působící jak v akademické sféře, tak i v aplikační praxi, kteří mají bohaté životní zkušenosti. Seriál pro časopise Bezpečnost a hygiena práce [ISSN 0006-0453] připravuje Petr Hlavsa a Bc. Eliška Veselá.

 • Slavomíra Vargová, Ing., PhD. (7. díl) [Hlavsa P., Veselá E., Běhounek M. BHP, 2021, 7-8]
 • Rudolf Stára (6. díl) [Hlavsa P., Veselá E., Běhounek M. BHP, 2021, 6]
 • Jan Rusó (5. díl) [Hlavsa P., Veselá E. BHP, 2021, 5]
 • Petr Kožmín, JUDr., LL.M., MBA (4. díl) [Hlavsa P., Veselá E. BHP, 2021, 4]
 • Daniel Kulíšek (3. díl) [Hlavsa P., Veselá E. BHP, 2021, 3]
 • Petr A. Skřehot, Doc., RNDr., Mgr., Ph.D., MSc. (2. díl) [Hlavsa P., Veselá E. BHP, 2021, 2]
 • Juraj Sinay, Prof., Ing., DrSc., dr.h.c. mult. (1. díl) [Hlavsa P., Veselá E. BHP, 2021, 1]

Edice »Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě«

V každé organizaci, která ctí zodpovědnou firemní politiku nebo se hlásí k principům společenské odpovědnosti, by otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měly patřit mezi prioritní témata. Ne vždy tak tomu ale skutečně je. Mnoho manažerů se totiž mylně domnívá, že postačí pouze vyhovět legislativním požadavkům a  “mají splněno“. Hovoříme-li ale o skutečné BOZP, je nutné zdůraznit, že žádný právní předpis nemůže pojmout takto širokou oblast náležitě a dokonale. V tomto seriále jsme se proto pokusili tuto problematiku přiblížit čtenářům v takové podobě, aby zejména personalisté, podnikoví právníci a manažeři pochopili důležitost jednotlivých témat a orientovali se v související agendě.

Seriál vycházel v časopise Personální a Sociálně právní Kartotéka [ISSN 1211-9482] v letech 2016-2018 a zahrnoval níže uvedené články:

 • Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody (25. díl) [Osička P., PSK, 2018, 12]
 • Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků (24. díl) [Hlavsa P., PSK, 2018, 11]
 • Pracovní úrazy a jejich odškodňování (23. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 10]
 • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (22. díl) [Žáková D., PSK, 2018, 9]
 • Role odborů a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (21. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 7-8]
 • Inspekce práce a sankční postihy (20. díl) [Petik L., PSK, 2018, 6]
 • Alkohol a návykové látky na pracovišti (19. díl) [Kožmín P., PSK, 2018, 5]
 • Home office z pohledu BOZP (18. díl) [Skřehot P., PSK, 2018, 4]
 • Audity systému řízení BOZP ve firmě (17. díl) [Kolínský O., PSK, 2018, 3]
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP (16. díl) [Kožmín J., PSK, 2018, 2]
 • Preventivně kontrolní činnost a prověrky BOZP na pracovištích (15. díl) [Marek J., PSK, 2018, 1]
 • Požadavky na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce (14. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 12]
 • Zajištění BOZP u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah (13. díl) [Petik L., PSK, 2017, 11]
 • Pracovně lékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců (12. díl) [Kožmín P., PSK, 2017, 10]
 • Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu (11. díl) [Skřehot P., PSK, 2017, 9]
 • Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců vykonávající specifické práce (10. díl) [Marek J., PSK, 2017, 7-8]
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (9. díl) [Hájková M. PSK, 2017, 6]
 • Péče o technická zařízení a vybavení pracovišť (8. díl) [Marek J., Husák J. PSK, 2017, 5]
 • Zdravotní rizika a kategorizace prací (7. díl) [Kožmín P. PSK, 2017, 4]
 • Pracovní prostředí a ergonomie práce (6. díl) [Marek J. PSK, 2017, 3]
 • Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců (5. díl) [Osička P. PSK, 2017, 2]
 • Identifikace zdrojů nebezpečí a vyhodnocení rizik (4. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 12]
 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP (3. díl) [Kožmín P. PSK, 2016, 11]
 • Povinnosti zaměstnavatele při plnění úkolů v prevenci rizik (2. díl) [Petik L. PSK, 2016, 10]
 • Úvod do BOZP pro personalisty (1. díl) [Skřehot P.A. PSK, 2016, 9]

Edice »Karta BOZP pro vybrané profese«

Vychází v časopise Bezpečnost a hygiena práce [ISSN 0006-0453], který vydává naše partnerská organizace Wolters Kluwer, a.s. Doposud v této edici vyšlo:

Metodické listy a oficiální odborná doporučení

Software

Popularizačně naučné publikace a podcasty

S cílem popularizovat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví u široké veřejnosti, vydává ústav nejrůznější články nebo krátká sdělení. Tyto výstupy jsou pravidelně zveřejňovány na našem facebookovém profilu, např. v rámci seriálu »Pondělní rozcvička«, nebo na odborném Portále BOZP, na jehož provozu se ústav podílí. Níže uvádíme nejzajímavější z nich.

Poznámka: Publikace, které nebylo možné z důvodu zachování smluvních vydavatelských práv na této stránce zveřejnit v plné verzi, jsou případným zájemcům k dispozici k nahlédnutí v naší pražské kanceláři. Zpřístupnění je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelem ústavu.