Partnerské organizace

Partnerství a spolupráce

Pro naplňování předmětu své činnosti ústav rozvíjí aktivní spolupráci s vybranými subjekty, mezi které patří vysoké školy nebo jejich organizační složky, výzkumné organizace, profesní sdružení, přední inženýrské společnosti nebo významné firmy působící v oborech zájmu ústavu.

Obvyklý předmět spolupráce mezi ústavem a jeho partnery se uskutečňuje v těchto rovinách:

 • spolupráce na vysokoškolské výuce a jejím odborném rozvoji,
 • odborné pomoci při výchově studentů k vědecké práci formou vedení diplomových prací, odborných konzultací apod.,
 • spolupráce při pořádání odborných akcích,
 • vzájemné odborné podpory při rozvoji a popularizaci vědeckých oborů společného zájmu,
 • vzájemné spolupráce při podávání společných nabídek do výběrových řízení k veřejným zakázkám nebo výzkumným projektům,
 • vzájemné spolupráce při řešení komerčních nebo výzkumných projektů, vypracovávání znaleckých posudků a odborných stanovisek,
 • vzájemné výměny zkušeností a informací v oblastech společného zájmu,
 • vzájemné propagace svých aktivit a posilování dobrého jména smluvních partnerů před odbornou veřejností.

Ústav uvítá každý subjekt, který projeví solidní zájem o spolupráci a bude mít reálnou představu o její možné formě. Po vzájemné dohodě pak lze uzavřít memorandum o spolupráci či jinou obdobnou smlouvu, která bude definovat její cíle a garantovat tak oboustranně prospěšnou kooperaci.

Aliance ZÚBOZ

Aliance ZÚBOZ je mezinárodní síť strategického partnerství mezi organizacemi sídlícími na území Evropské unie, které se smluvně zavázaly spojit své odborné, personální a technické kapacity za účelem dosahování společných cílů, pro rozvoj svých výzkumných infrastruktur, pro posilování postavení společné obchodní značky na trhu a pro další oboustranně přínosné aktivity. Mezi hlavní zásady alianční spolupráce patří sdílení vědeckých i sociálních postojů, etických zásad a používání společné symboliky (loga, případně jeho mutací). Pro dosažení synergických efektů v oblasti komerčních aktivit vytvářejí členové Aliance účelová konsorcia nebo joint-venture sdružení.

Aktivity Aliance, vnitřní komunikaci i vnější reprezentaci Aliance zajišťuje výbor ambasadorů (Committee of Ambassadors of the ZUBOZ Aliance), který je složen ze zástupců nominovaných statutárními orgány jednotlivých členů Aliance.

Členy Aliance jsou:

 • Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. (Česká republika)
 • Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdravia, s.r.o. (Slovenská republika)

Členství

Ústav je řádným členem Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky.

Partnerské organizace

Mezi smluvní partnery ústavu patří:

 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
 • Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, katedra bezpečnosti a produkcie
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • Bezpečnostně-technologický klastr, z.s.

Odborná spolupráce

V rámci expertní, publikační, osvětové, vzdělávací nebo výzkumné činnosti s ústavem spolupracují:

 • Technologická agentura České republiky
 • Státní úřad inspekce práce
 • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
 • Česká ergonomická společnost, z.s.
 • Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z.s.
 • Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.
 • Trade Media International s. r. o.
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.
 • Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o.
 • 3M Česko, spol. s r.o.
 • T-SOFT a.s.
 • Linde Gas a.s. (člen koncernu The Linde Group)
 • ÚJV Řež, a.s.
 • ERGOWORK s.r.o.
 • PreventCom s.r.o.
 • CRDR spol. s r.o.
 • Bača BOZP s.r.o.
 • Dětství bez úrazů, o.p.s.
 • Akademos, a.s.
 • NEDOMYSLENO s.r.o.
 • PREMEDIS s.r.o.
 • SECURU s.r.o.
 • Kintr Legal s.r.o., advokátní kancelář
 • Unie bezpečnostních složek
 • BOZPprofi.cz – oborový portál provozovaný společností Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
 • Bezpečnost a hygiena práce (BHP) – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s.
 • Personální a Sociálně právní Kartotéka (PSK) – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s.
 • Bezpečnosť práce v praxi (BPvP) – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer SR s. r. o.
 • Soudní inženýrství – odborný časopis vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Podporujeme

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme níže uvedené veřejně prospěšné projekty:

 • Projekt »Záchranka«, který provozuje a rozvíjí ústav Aplikace Záchranka, z.ú.
 • Projekt »Zákony pro lidi«, který provozuje a rozvíjí společnost AION CS, s.r.o.
 • Informační portál »BezpečnostPráce.info«, který provozuje společnost CRDR s.r.o.
 • Odborný portál »BOZPprofi«, který provozuje společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Členství v odborných orgánech

Na základě výše uvedených partnerství a spolupráce ústav vysílá své zástupce do nejrůznějších odborných a poradních orgánů. Jedná se například o:

 • Česká agentura pro standardizaci – člen technické normalizační komise 156 „Ergonomie“ (Doc. Skřehot)
 • Technologická agentura ČR / Program ÉTA – člen expertní hodnotící komise – odborné panely č. 3 a 4 (Doc. Skřehot)
 • Technologická agentura ČR / Program OMEGA, ÉTA, SIGMA DC 3, Národní centra kompetence – člen kolegia odborníků nebo odborného poradního orgánu (Doc. Skřehot)
 • Technologická agentura ČR / Programy EPSILON, ÉTA, Prostředí pro život, Trend – členové sboru oponentů (Dr. Kožmín, Ing. Marek)
 • Ministerstvo vnitra ČR / Program bezpečnostního výzkumu – člen sboru oponentů (Doc. Skřehot, Ing. Marek)
 • Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – člen oborové rady doktorského studijního programu Soudní inženýrství (Doc. Skřehot)
 • Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta – člen oborové rady doktorského studijního programu didaktika chemie (Doc. Skřehot)
 • Technická univerzita Košice / Strojní fakulta – člen státní zkušební komise pro inženýrské studium (Doc. Skřehot)
 • Technická univerzita Košice / Letecká fakulta – člen státní zkušební komise pro doktorské studium (Doc. Skřehot)
 • Mezinárodní konference ASFE – člen vědeckého výboru (Doc. Skřehot)
 • Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – člen organizačního výboru (Doc. Skřehot)
 • Národní konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP 2022) – člen vědeckého výboru (Doc. Skřehot)
 • Portál BOZP – členové redakční rady (Dr. Skřehotová, Dr. Kožmín, Ing. Marek, Doc. Skřehot)
 • Časopis Bezpečná práca (SK) – člen redakční rady (Ing. Marek)
 • Časopis Bezpečnost a hygiena práce – člen redakční rady (Doc. Skřehot)
 • Časopis Soudní inženýrství – člen redakční rady (Doc. Skřehot)