Partnerství a spolupráce

Pro naplňování předmětu své činnosti ústav rozvíjí aktivní spolupráci s vybranými subjekty, mezi které patří vysoké školy nebo jejich organizační složky, výzkumné organizace, profesní sdružení, přední inženýrské společnosti nebo významné firmy působící v oborech zájmu ústavu.

Obvyklý předmět spolupráce mezi ústavem a jeho partnery se uskutečňuje v těchto rovinách:

 • spolupráce na vysokoškolské výuce a jejím odborném rozvoji,
 • odborné pomoci při výchově studentů k vědecké práci formou vedení diplomových prací, odborných konzultací apod.,
 • spolupráce při pořádání odborných akcích,
 • vzájemné odborné podpory při rozvoji a popularizaci vědeckých oborů společného zájmu,
 • vzájemné spolupráce při podávání společných nabídek do výběrových řízení k veřejným zakázkám nebo výzkumným projektům,
 • vzájemné spolupráce při řešení komerčních nebo výzkumných projektů, vypracovávání znaleckých posudků a odborných stanovisek,
 • vzájemné výměny zkušeností a informací v oblastech společného zájmu,
 • vzájemné propagace svých aktivit a posilování dobrého jména smluvních partnerů před odbornou veřejností.

Ústav uvítá každý subjekt, který projeví solidní zájem o spolupráci a bude mít reálnou představu o její možné formě. Po vzájemné dohodě pak lze uzavřít memorandum o spolupráci či jinou obdobnou smlouvu, která bude definovat její cíle a garantovat tak oboustranně prospěšnou kooperaci.

Partnerské organizace

Mezi smluvní partnery ústavu patří:

 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
 • Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, katedra bezpečnosti a produkcie
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • Bezpečnostně-technologický klastr, z.s.

Subjekty odborné spolupráce

V rámci expertní, publikační, osvětové, vzdělávací nebo výzkumné činnosti s ústavem spolupracují:

 • Technologická agentura České republiky
 • Státní úřad inspekce práce
 • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.
 • Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z.s.
 • Komora soudních znalců, z.s. – sekce BOZP a PO
 • Hvězdárna a planetárium Brno, p.o.
 • Bezpečnost a hygiena práce / BHP – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s.
 • Personální a Sociálně právní Kartotéka / PSK – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s.
 • Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
 • Trade Media International s. r. o.
 • Eaton Elektrotechnika s.r.o.
 • VÚJE Česká republika s.r.o. (Výzkumný ústav jaderných elektráren)
 • Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o.
 • 3M Česko, spol. s r.o.
 • EHSC spol.s r.o.
 • T-SOFT a.s.
 • Linde Gas a.s. (člen koncernu The Linde Group)
 • ÚJV Řež, a.s.
 • ERGOWORK s.r.o.
 • G U A R D 7 v.o.s.
 • Mojmír Klas, s.r.o.
 • PreventCom s.r.o.
 • CRDR spol. s r.o.
 • AEROSAFE s.r.o.
 • Dětství bez úrazů, o.p.s.
 • Akademos, a.s.
 • NEDOMYSLENO s.r.o.
 • Kintr Legal s.r.o., advokátní kancelář

Podporujeme

V rámci společenské odpovědnosti podporujeme níže uvedené neziskové projekty:

Členství v odborných orgánech

Na základě výše uvedených partnerství a spolupráce ústav vysílá své zástupce do nejrůznějších odborných a poradních orgánů. Jedná se například o:

 • Komora soudních znalců ČR – předseda sekce BOZP a PO (Ing. Osička)
 • Technologická agentura ČR / Program ÉTA – člen expertní hodnotící komise (Dr. Skřehot)
 • Technologická agentura ČR / Program OMEGA – člen expertní hodnotící komise (Dr. Skřehot)
 • Technologická agentura ČR / Programy EPSILON a ÉTA – člen sboru oponentů projektů (Dr. Kožmín)
 • Ministerstvo vnitra ČR / Program bezpečnostního výzkumu – člen sboru oponentů projektů (Dr. Skřehot)
 • Technická univerzita Košice / Strojní fakulta – člen státní zkušební komise (Dr. Skřehot)
 • Slovenská technická univerzita Bratislava / Mezinárodní konference ASFE 2017 – člen vědeckého výboru (Dr. Skřehot)
 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství / Mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015 – člen organizačního výboru (Dr. Skřehot)
 • Portál BOZP – člen redakční rady (Dr. Skřehotová)