MBA studium

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví (ZÚBOZ) se podílí na výuce v profesním studijním programu Master of Business Administration ve specializaci zaměřené na Bezpečnost a ochranu obyvatelstva.

Master of Business Administration (MBA) je manažerský studijní program, který má univerzální, celosvětovou platnost. Přestože toto vzdělání není adekvátní standardnímu vysokoškolskému studiu (nejedná se o formální vzdělávání podle vysokoškolského zákona), je podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, neboť jeho absolvováním získává student užitečné odborně-manažerské znalosti, které zvyšují jeho cenu na trhu práce. Titul MBA také nezřídka vede k vyššímu platu, případně usnadní hledání dobrého pracovního uplatnění v zahraničí.

Vlastní studium v tomto programu MBA zajišťuje Vysoká škola Jagiellońská v Toruni – Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti s.r.o. (FVES), která je pobočkou zahraniční vysoké školy. FVES je držitelem státního souhlasu k provádění vysokoškolského vzdělávání v ČR (viz Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů), který uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Studium v MBA programu na FVES se uskutečňuje na základě platné akreditace udělené American Association of Higher Education (AAHE), která je globálním akreditačním orgánem pro MBA studia realizovaná na univerzitách a vysokých školách.

Garantem studijní specializace Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. a odbornými lektory a tutory disertačních prací jsou Ing. Jakub Marek, MSc. a JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA. (viz info zde).

Charakteristika MBA studia a jeho průběh

Studijní program MBA se specializací na Bezpečnost a ochranu obyvatelstva je s ohledem na své zaměření v České republice naprosto ojedinělý a výjimečný.

Je koncipován tak, aby studenti získali potřebné znalosti a dovednosti, které jim následně v praxi umožní efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi. Student tak studiem získá nové, případně si prohloubí své stávající znalosti, dovednosti a metodické kompetence z oblasti posuzování rizik, z managementu bezpečnosti, managmentu řízení organizace, projektového a strategického řízení.

Koncept studijního programu MBA se specializací na Bezpečnost a ochranu obyvatelstva je postaven tak, aby vhodným způsobem rozvíjel kompetence absolventů vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením na bezpečnost o užitečné manažerské dovednosti. Tento studijní program je ale vhodný také pro zájemce se středním vzděláním s maturitní zkouškou, kteří již působí na manažerských pozicích a svou odbornou praxi si mají zájem „vylepšit“ o základní penzum teoretických znalostí z oblasti managementu.

Aby byl transfer znalostí při studiu náležitě efektivní, probíhá výuka v českém jazyce. Není třeba se proto obávat jazykové bariéry, pakliže zrovna nepatříte mezi ty, kteří excelentně ovládají angličtinu.

Forma studia je distanční a trvá nejméně jeden semestr. Nespornou výhodou této formy studia je, že si student sám volí vlastní tempo dle svých časových možností. Studium je zahajováno vždy individuálně po dohodě se studentem a začíná okamžikem přihlášení ke studiu, resp. zaplacením školného. Poté je studentu zpřístupněno webové rozhraní, přes které student postupně vkládá zpracované úkoly k jednotlivým studijním modulům.

Student postupně absolvuje čtyři povinné (manažerské) studijní moduly:

 • Manažerské kompetence student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
 • Manažerská ekonomika – v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována základům manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a základům účetnictví.
 • Marketing management – studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu.
 • Projektový management – student bude mít možnost osvojit si poznatky nezbytné k efektivnímu projektovému řízení, které jsou v rámci studijního modulu dále demonstrovány v rámci případových studií konkrétních projektů.

a dále dva volitelné (odborné) studijní moduly, přičemž si může vybírat z této nabídky:

 • Posuzování rizik – studijní modul nabízí příležitost naučit se správně chápat způsob a smysl posuzování rizik, coby klíčové podmínky pro úspěšné působení v oblasti managementu bezpečnosti. Zvláštní pozornost se zaměřuje na prezentaci postupů pro posuzování rizik v praxi, na použití vybraných metod a nástrojů pro hodnocení rizik a na navrhování opatření pro ošetření rizik.
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – v tomto modulu si student osvojí principy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámí se s povinnostmi zaměstnavatele na úseku prevence rizik, získá přehled o požadavcích na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců a naučí se základním principům řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci podle standardů ISO 45001.
 • Bezpečnost státu a ochrana obyvatelstva – v rámci tohoto modulu se student seznámí s teoretickými východisky problematiky na úseku bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva a s jeho uspořádáním v České republice. Pozornost je věnována rovněž postavení České republiky jako mezinárodního hráče na poli bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.
 • Ergonomie pracovišť – tento modul se primárně zaměřuje na otázky týkající se pracovních systémů, jejich navrhování a řízení a na roli člověka v nich. Zvláštní pozornost je kladena na hodnocení pracovní zátěže způsobené faktory pracovního prostředí a na postupy uplatňované při řízení ergonomických rizik.
 • Pracovní právo – student se seznámí se zákoníkem práce a se souvisejícími předpisy pracovního práva. Zvláštní pozornost je kladena na vybrané aspekty pracovního práva v České republice, zejména na pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu, odměňování za práci, překážky v práci a péči o zaměstnance.

Na závěr studia student předkládá vlastní samostatně zpracovanou disertační práci na téma související s managementem a řízením rizik, případně na obdobně laděné téma dle vlastní volby (po dohodě s FVES). Pro studijní specializaci Bezpečnost a ochrana obyvatelstva jsou stanovena tato indikativní (vzorová) témata:

 • Návrh systému řízení rizik ve vybrané firmě nebo společnosti.
 • Aplikace pokročilých metod nebo postupů pro vyhodnocení rizik na pracovišti ve vybrané firmě nebo společnosti.
 • Vyhodnocení bezpečnostních rizik ve vybrané firmě nebo společnosti a návrh systému pro jejich řízení v kontextu reálných hrozeb.
 • Analýza připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve vybrané firmě nebo společnosti.
 • Návrh funkčního ergonomického programu pro potřeby vybrané firmy a jeho ověření v praxi.

Disertační práce v rámci MBA studia nepředstavuje vědeckou studii, nýbrž práci zaměřenou na řešení určitého praktického problému s akcentem na uplatnění manažerských dovedností a principů. Pro zpracování disertační práce je každému studentu na začátku studia přidělen konzultant z řad docentů a profesorů působících na FVES, na kterého se může obracet s případnými dotazy. S ohledem na formu MBA studia probíhá obhajoba disertační práce písemně, a to prostřednictvím online aplikace, prostřednictvím které je student povinen řádně a srozumitelně vypořádat připomínky vznesené dvěma nezávislými oponenty.

Po úspěšném dokončení studia získá absolvent titul MBA, který se uvádí za jménem. Společně s diplomem je absolventu vystaven také dodatek ve formátu dle Lisabonské úmluvy (Diploma Supplement), na kterém je uvedena oborová specializace programu MBA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí tohoto MBA studia je samostatnost studenta, což zahrnuje jak schopnost nalézat optimální řešení úkolů zadaných v rámci jednotlivých studijních modulů, tak i schopnost zpracovat kvalitní závěrečnou disertační práci. Ke každému studijnímu modulu je k dispozici písemná studijní opora (skripta) v rozsahu cca 50 stran, která studentu poskytuje potřebné vodítko a metodickou pomoc.

Přihlášení ke studiu

Podmínkou pro přihlášení ke studiu je ukončené alespoň středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihláška je dostupná zde https://www.study-mba.cz/index.html#prihlaska

Základní cena studia činí 39 000,- Kč.

Jelikož je ZÚBOZ oficiálním partnerem uvedeného MBA studia, nabízíme členům České asociace pro prevenci rizik (ČAPR), jakož i nečlenům ZÚBOZ z řad odborné veřejnosti, motivační studijní příspěvek ve výši 2 000,- Kč (členové), resp. 1 000,- Kč (nečlenové). Tento příspěvek má sloužit pro podporu studia, např. na pořízení studijní literatury, nákup norem či úhradu přístupů do online aplikací (např. ASPI, ČSN online) apod. Pro jeho přiznání je ovšem nezbytné uvést do přihlášky ke studiu (do kolonky POZNÁMKA) značku „ZÚBOZ“ doplněnou o unikátní trojmístný číselný kód, který lze individuálně získat od garanta studijní specializace pana doc. RNDr. Mgr. Petra A. Skřehota, Ph.D., MSc. (požádejte si o něj e-mailem na ).

Voucher se uplatňuje při podání přihlášky ke studiu. O uvedenou částku tak bude uchazeči sníženo školné. Pokud uchazeč kód z voucheru ani značku ZUBOZ do přihlášky ke studiu neuvede, pozbývá nárok na přiznání studijního příspěvku.

Vlastní studium v MBA programu se řídí Metodickým pokynem pro studium programu MBA v distanční formě.

Další informace včetně přihlášky naleznete na https://www.study-mba.cz/bezpecnost-ochrana.html.