Odborné a poradní orgány

Odborné orgány ústavu

Mezi odborné orgány ústavu patří kolegia, která slouží k naplňování předmětu a cílů činnosti ústavu prostřednictvím:

 • poskytování odborných stanovisek k vybraným interním dokumentům ústavu,
 • spolupráce při tvorbě strategií ústavu, koncepce rozvoje ústavu a přípravě návrhů výzkumných projektů,
 • podílení se na realizaci dílčích úkolů v rámci znalecké činnosti, vzdělávacích a osvětových akcích, výzkumné činnosti a ostatních odborných aktivit ústavu,
 • posuzování právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, vytváření odborných stanovisek a návrhů k připravované legislativě a její připomínkování, návrhy nových právních předpisů a podněty k novelizaci stávajících.

Odbornými orgány ústavu jsou:

 • Kolegium pro znaleckou činnost ve složení (od 1.1.2021):
  • Ing. Jakub Marek, MSc.
  • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc.
  • Ing. Petr Osička
  • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Jako odborní konzultanti s ústavem spolupracují tito externími odborníci-soudní znalci:

  • Ing. Mojmír Klas, CSc.
  • Bc. Martin Schoř
  • Ing. Jiří Kvasnička
  • Ing. Bc. Michal Zelenák
  • Ing. Ondřej Belica
  • Luděk Fiedler
  • Vladimír Burda
  • Stanislav Švaříček
  • Ing. Vladislav Gasnárek
 • Kolegium pro vzdělávání a osvětu ve složení:
  • RNDr. Ing. Marcela Skřehotová (vedoucí kolegia)
  • Ing. Jakub Marek, MSc.
  • Ing. Petr Osička
  • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
  • Ing. Lukáš Petik
  • Petr Hlavsa
  • Ing. Oldřich Kolínský
  • Ing. Lucie Kocurková, Ph.D. – FBI VŠB-TU
  • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – FBMI ČVUT
  • doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. – Technická univerzita v Košicích
 • Kolegium pro vědecko-výzkumnou činnost ve složení:
  • RNDr. Martin Civiš, Ph.D. (vedoucí kolegia)
  • doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
  • Ing. Šárka Vlková, Ph.D.
  • RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
  • Ing. Jakub Marek, MSc.
  • Ing. Kateřina Marková
  • Bc. David Vancl, DiS.
  • prof. Ing. Dr. Aleš Bernatík – FBI VŠB-TU Ostrava
  • Mgr. Tomáš Karlík – AeskuLab a.s.
  • doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP – Technická univerzita v Košicích
 • Kolegium pro legislativní činnost a normotvorbu ve složení:
  • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA (vedoucí kolegia)
  • doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
  • Ing. Jakub Marek, MSc.
  • Ing. Milan Kondziolka
  • Ing. Lukáš Petik
  • Dana Žáková

Poradní orgány ústavu

Mezi poradní orgány patří (1) stálé orgány ústavu (výbor členské sekce), (2) účelová kolektivní uskupení s jasně vymezenou působností, příp. i dobou fungování (komise), které ustanovuje správní rada ústavu a (3) individuální erudovaní odborníci (poradci), které jmenuje ředitel ústavu.

Poradní orgány slouží k naplňování předmětu a cílů činnosti ústavu prostřednictvím:

 • poskytování odborných stanovisek, odborných názorů, know-how  a inovativních myšlenek pro řešení konkrétních otázek a úkolů ústavu,
 • poskytování zpětných vazeb v souvislosti s realizovanými činnostmi ústavu, zejména pak ohlasu odborné veřejnosti,
 • předkládání návrhů na další rozvoj činnosti ústavu, odborného zaměření nebo prezentace ústavu navenek.

Poradními orgány ústavu jsou:

 • Výbor členské sekce (ČAPR) ve složení:
  • Petr Hlavsa (předseda)
  • Ing. Bc. Michal Zelenák (místopředseda)
  • Bc. Martin Schoř
  • Ing. Romana Bláhová
  • Michal Běhounek
 • Etická komise ve složení:
  • Stálí členové: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA; doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. MSc.; Ing. Jakub Marek, MSc.
  • Přidružení členové dle své gesce: Ing. Petr Osička; RNDr. Ing. Marcela Skřehotová; RNDr. Martin Civiš, Ph.D.; Petr Hlavsa
  • Volený člen ČAPR: Ing. Romana Bláhová
 • Stálí poradci:
  • Ing. Karol Habina (bývalý generální ředitel Národního inspektorátu práce Slovenské republiky)
  • prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. (přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)

Činnosti odborných a poradních orgánů podle jejich zaměření anebo účelu, pro které byly zřízeny, využívá správní rada, ředitel ústavu a vedoucí kolegií. Členství v odborných a poradních orgánech je považováno za čestnou funkci.