Mimořádná ocenění

Za zásluhy pro ústav, rozvoj oborů zájmu ústavu nebo jejich popularizaci, anebo za mimořádný přínos pro společnost nebo jiný úctyhodný čin může ústav dle ustanovení článku 23 Statutu udělit:

  • Bronzovou, Stříbrnou nebo Zlatou medaili ZÚBOZ (uděluje se členům ústavu).
  • Čestné uznání (uděluje se význačným osobnostem mimo členskou základnu ústavu).

Návrh na udělení Medaile ZÚBOZ může podat kterýkoli člen ústavu nebo člen odborného orgánu ústavu. Návrh na udělení Čestného uznání podávají členové správní rady nebo ředitel ústavu. Ocenění se udělují jednou ročně a obvykle reflektují aktivity a činy oceněné osobnosti za daný (předchozí) kalendářní rok, anebo za její dosavadní systematickou činnost.

Návrhy na udělení ocenění jsou do 31. října daného kalendářního roku předloženy k posouzení etické komisi, která vybere vždy zpravidla jednoho nominanta. V případě, že všeobecná shoda uvnitř etické komise není nalezena, není k ocenění v dané kategorii nominována žádná osobnost.

Etická komise předkládá nominace na udělení ocenění správní radě nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku. Správní rada tyto návrhy projedná na svém zasedání konaném v prosinci daného kalendářního roku.

Čestný titul

Jako projev uznání odborníkům, kteří svým dosavadním dílem významně přispěli k rozvoji některého z oborů zájmu ústavu v rovině teoretické, anebo se významnou měrou podíleli na vyřešení klíčových problémů aplikační praxe, může ústav udělit diplom s čestným titulárním označením „Doctor honoris causa in disciplinae salus laborem“.

Udělení diplomu předchází splnění formálních náležitostí uchazeče (podání žádosti, úhrada poplatku apod.). Po té následuje evaluační řízení prováděné rigorózní komisí, jehož cílem je objektivně ověřit odborné kvality zájemce. Proceduru evaluačního řízení stanoví samostatná směrnice ústavu.

Medaile ZÚBOZ, čestná uznání a diplomy úspěšným absolventům evaluačního řízení předává předseda správní rady nebo v jeho zastoupení ředitel ústavu během slavnostního aktu konaného v rámci některých z akcí pořádaných ústavem.

Přehled oceněných osobností

Bronzová medaile

Laureát Oceněná zásluha nebo přínos Rok
1. Ing. Petr Osička Zásluhy o rozvoj ústavu v rámci zavádění kvalitativních standardů znalecké činnosti 2016
2. Ing. Michaela Hájková Zásluhy o rozvoj ústavu a aktivní spolupráci při založení České asociace pro prevenci rizik 2017
3. RNDr. Ing. Marcela Skřehotová Zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti propagace a za aktivní osvětovou činnost zaměřenou na prevenci dětských úrazů 2018
4. JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Zásluhy o rozvoj ústavu v rámci realizace legislativní tvorby 2019
5.


Stříbrná medaile

doposud nebyla udělena

Zlatá medaile

doposud nebyla udělena

Čestné uznání

Laureát Oceněná zásluha nebo přínos Rok
1. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Dr.h.c. mult. Podpora mezinárodní vědecké spolupráce ústavu 2017
2. doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a šíření dobrého jména ústavu v akademické sféře 2017
3. Tomáš Neugebauer Zásluhy o rozvoj oboru BOZP v ČR zejména bohatou publikační činností a dlouholetou odbornou výukou 2019

Doctor honoris causa

doposud nebylo uděleno