Předmět výzkumu

Základní strategie výzkumu

Ústav je ve smyslu Rámce Evropské komise pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) výzkumnou organizací. Tuto skutečnost potvrdila Rada pro vědu, výzkum a inovace Vlády České republiky, která svým usnesením z 25. listopadu 2016 zařadila ústav do vládního seznamu českých výzkumných organizací. V roce 2018 prošel ústav náročným procesem evaluace, kdy splnění podmínek pro udělení statusu výzkumné organizace ve smyslu § 33a zákona č. 130/2002 Sb. posuzovalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. To svým rozhodnutím č.j. MSMT-8236/2018-6 ze dne 12. 7. 2018 rozhodlo o zápis ZÚBOZ do Seznamu výzkumných organizací.

Jelikož je ústav z podstaty své právní formy nevládní a neziskovou organizací, je námi prováděný výzkum nezávislý a objektivní. Nepracujeme tedy na „objednávku“ žádných orgánů ani zájmových skupin. Abychom se vyhnuli případným zásahům do směřování našich výzkumných aktivit od zadavatelů výzkumných potřeb (ústředních orgánů státní správy), neúčastníme se programu aplikovaného výzkumu BETA vyhlašovaného Technologickou agenturou ČR.

Naše výzkumná strategie reflektuje cíle Strategie Evropa 2020, které mají vést k dosažení udržitelného hospodářského růstu v EU prostřednictvím efektivnějšího investování do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací a rozvoji konkurenceschopného průmyslu. Mezi klíčové priority této strategie patří také inteligentní růst zaměřený na rozvíjení ekonomiky založené na znalostech a inovacích, což si nutně žádá provádění aplikovaného výzkumu zaměřeného na řešení konkrétních problémů průmyslové praxe. Pro podporu těchto cílů nepravidelně provádíme také původní výzkum zaměřený na aktuální problémy, výzvy či širší celospolečenská témata týkající se oborů zájmu ústavu, který financujeme z vlastních zdrojů nebo ze sponzorských darů.

Naší základní premisou je „VÝZKUM PRO PRAXI“, což znamená, že při naší výzkumné činnosti  klademe hlavní důraz na implementaci získaných výsledků a jejich zasazení do reálného prostředí. Z tohoto důvodu se zásadně nepodílíme na nesmyslných projektech bez reálného aplikačního potenciálu, anebo projektů, které nevedou k inovativním myšlenkám. V rámci spolupráce s našimi partnery se snažíme promítat relevantní výsledky výzkumné činnosti také do vysokoškolské a jiné odborné výuky a také do podpory zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků, například prostřednictvím návrhů řešení, metodik či SW nástrojů pro zlepšování pracovních podmínek na jejich pracovištích.

Velké úsilí věnujeme také volnému šíření získaných znalostí a nových myšlenek ve formě odborných publikací, veřejné osvěty a přednášek na odborných akcích. V případě projektů financovaných z vlastních zdrojů anebo podpořených z veřejných zdrojů zveřejňujeme získané výsledky v plném znění, případně formou sdílením vyvinutých aplikačních nástrojů prostřednictvím zdrojové základny – Portálu BOZP. Je-li výzkumná činnost prováděna v režimu komerčního smluvního vztahu, je držitelem práv k výsledkům zadavatel, vyjma specifických autorských práv uvedených v zákoně č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci výzkumné činnosti klademe hlavní důraz na kvalitu návrhů a hypotéz, postupů řešení, etických zásad, jakož i na zodpovědný přístup členů řešitelského týmu a specifické požadavky zadavatele dané výzkumné potřeby. Pro dosažení tohoto standardu proto rozvíjíme účinnou spolupráci s řadou organizací, která zahrnuje buď jejich přímou participaci na řešení daného projektu, anebo výměnu potřebných znalostí, technologií a materiálně-technických kapacit.

Plánování, realizaci a řízení výzkumných aktivit ústavu je zajišťováno kolegiem pro vědecko-výzkumnou činnost, které je složeno z těchto odborníků:

 • RNDr. Martin Civiš, Ph.D. (vedoucí kolegia)
 • doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
 • Ing. Šárka Vlková, Ph.D.
 • RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
 • Ing. Jakub Marek, MSc.
 • Ing. Kateřina Marková
 • Ing. Jan Pavliš
 • prof. Ing. Dr. Aleš Bernatík – Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
 • Mgr. Tomáš Karlík – AeskuLab a.s.

Na dílčích výzkumných úkolech a publikační činnosti s ústavem spolupracují i další významní odborníci a vědci:

 • prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. – Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR
 • prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Dr.h.c. mult. – Technická univerzita v Košicích/Strojní fakulta
 • prof. Ing. David Řehák, Ph.D. – Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
 • Mgr. Jan Píšala – Hvězdárna a planetárium Brno
 • RNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc
 • doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. – Technická univerzita v Košicích/Letecká fakulta
 • doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP – Technická univerzita v Košicích/Letecká fakulta

Průmyslový výzkum a poradenské služby v oblasti inovací

V oborech zájmu ústavu nabízíme realizaci kooperativního průmyslového výzkumu na konkrétní zadání zákazníka. Řešení projektu v takovém případě obvykle představuje plánovité tvůrčí činnosti nebo kritická šetření zacílená na získání nových poznatků a dovedností využitelných ve vývoji nových výrobků, postupů nebo služeb anebo k podstatnému zdokonalení stávajícího stavu.

Poradenské služby v oblasti inovací provádíme formou konzultací, instruktáží nebo odborné pomoci při implementaci nových požadavků vyplývajících z norem a právních předpisů. Nabízíme proto zpracování srovnávacích studií, cost-benefit analýz nebo posouzení možností a způsobů organizačně-technických inovací. Východiskem pro tyto činnosti je dokonalá znalost podmínek reálného provozního prostředí u zadavatele, což si nutně žádá jeho aktivní přístup a zapojení do řešení daného problému.