Připomínkování právních předpisů

Ve spolupráci s našimi partnery, kteří jsou připomínkovými místy dle článku 5, bodu 1, písm. g) a bodu 11 Legislativních pravidel Vlády České republiky, jsme v rámci připomínkového řízení podali odborná stanoviska k věcným návrhům níže uvedených právních předpisů:

  • Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh novely nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrhy novely vyhlášky č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh novely vyhlášky č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Technická normalizace

Ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, resp. Českou agenturou pro standardizaci a příslušným Centrem technické normalizace jsme se zapojili do přípravy nebo aktualizací níže uvedených technických norem:

  • ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích (vyhlášeno ve věstníku ÚNMZ 8/2017)
  • ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny (vyhlášeno ve věstníku ÚNMZ 10/2020)
  • ČSN 01 8003 ZMĚNA Z1 (vyhlášeno ve věstníku ÚNMZ 4/2021)