Podpora znalecké činnosti

Odborná stanoviska

Zajímavé články

Judikáty k odborným otázkám

 • Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1590/2021 – kauza: pracovní úraz s následkem smrti u zaměstnance-cizince při provádění malířských prací; judikát se dotýká problematiky udílení ústních pokynů zaměstnavatelem podle § 349, odst. 3 zákoníku práce
 • Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2507/2000 – kauza: prokazování příčinné souvislosti při vzniku úrazu zaměstnance
 • Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn 21 Cdo 1804/2015 – kauza: rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1478/2009 – kauza: trestní odpovědnost obviněného za porušení § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 436/2014 – kauza: trestní odpovědnost obviněného za porušení §  5  odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 502/2014 – kauza: trestní odpovědnost obviněného za porušení § 102 odst. 1, 3, 4 zákoníku práce, § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 415 občanského zákoníku č. 40/1964  Sb.
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 906/2013 – kauza: trestní odpovědnost obviněného za porušení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, § 4 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 písm. d) NV č. 378/2001 Sb.
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 163/2013 – kauza: trestní odpovědnost za porušení § 101 odst. 4 zákoníku práce, § 3 odst. 1, odst. 2 písm. p), q) a § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 362/2005 Sb.
 • Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1025/2015 – kauza: trestní odpovědnost za porušení § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 42/2014-34 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 292/2015 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 135/2015 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 22/2014 – kauza: o správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 24/2013 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 103/2012 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a § 3 odst. 1 a 4 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 123/2015 – kauza: správní delikt na úseku bezpečnosti práce porušením § 102 odst. 3 a § 105 odst. 5 zákoníku práce a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 42/2014 – kauza: deliktní odpovědnosti stěžovatele týkající se stavu  pracovních prostředků a zařízení a dopravních prostředků dle § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
 • Nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 2172/14 – kauza: vyslovení pochybnosti nad způsobem formulace otázek pro zadání znaleckého posudku
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. ÚS 1145/16 – kauza: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci spáchání správního deliktu vzniklého neplněním povinností týkajících se zajištěním práce ve výšce podle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. ÚS 912/17 – kauza: ústavní stížnost proti výpovědi z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovních povinností podle § 52 písm. g) zákoníku práce v důsledku požití alkoholu
 • Nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 3122/15 – kauza: stanovení výše náhrady škody způsobené pracovním úrazem vzniklým při manipulaci se zbožím limitní hmotnosti (balík vod 6 x 1,5 litru)
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. ÚS 3507/15 – kauza: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu ve věci správního deliktu vzniklého porušením § 105 odst. 5 zákoníku práce, § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006  Sb. a § 3 odst. 1 písm. r) nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
 • Usnesení Ústavního soudu sp. zn. ÚS 4712/12 – kauza: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ve věci trestní odpovědnosti stavbyvedoucího za porušení § 153 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., § 102 zákoníku práce, § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a § 3 odst. 2, písm. p) zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi

Poznámka: Výše uvedené judikáty jsou čerpány z placené platformy Salvia a jsou tedy neveřejné. Jejich plné znění poskytujeme ke studijním účelům pouze členům ústavu. Pokud se chcete stát členem ústavu klikněte zde.

Diplomové a disertační práce, příručky