Užívání malého státního znaku a znalecké pečeti

Státní znak patří mezi pět státních symbolů České republiky, které podléhají výsostné ochraně zaručené právními předpisy České republiky. Zákon rozeznává velký státní znak a malý státní znak. Velký státní znak se používá k označování významných státních prvků (např. státních hranic České republiky, služebních stejnokrojů příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů, průkazů vydávaných správními úřady České republiky, bankovek, cenných papírů a jiných cenin České republiky, sbírek rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, akademických insignií, insignií primátorů, insignií státních vyznamenání, závěsných odznaků starostů nebo dresů sportovců reprezentujících Českou republiku ad.). Naproti tomu malý státní znak se používá v souvislosti s výkonem státní moci, tedy na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných oprávněnými osobami (viz § 2, odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb.) při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona. Mezi tyto oprávněné osoby patří také znalci a znalecké ústavy.

Konkrétní způsoby užívání velkého a malého státního znaku upravuje v prvé řadě zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů. Dále je upravuje i řada zákonů a podzákonných právních předpisů (např. zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další). Pro používání malého státního znaku v praxi platí přísná pravidla. Podle § 5 zákona č. 352/2001 Sb. je možné malý státní znak použít pouze na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci. V případě znalců se jedná pouze o znalecké posudky nebo o důležité listiny vydávané v přímé souvislosti s jimi vykonávanou znaleckou činností.

Jelikož jsou v praxi státní symboly nezřídka (zne)užívány i k jiným účelům, vydalo Ministerstvo vnitra k této problematice několik stanovisek. Podle nich je za nelegální užití malého státního znaku považováno jeho vyobrazování či jiné znázornění:

  • na listinách, které nemají povahu veřejných listin (např. kupní či nájemní smlouvy, faktury, obchodní korespondence, dopisy, obálky apod.),
  • při výkonu samostatné působnosti mající soukromoprávní charakter (tj. mimo výkon státní moci),
  • na obecně závazných vyhláškách a doložkách osvědčujících jejich vyvěšení na úřední desce a sejmutí z ní,
  • na uvítacích cedulích, vývěskách a webových stránkách,
  • na komerčních, propagačních nebo reprezentačních předmětech a také na produktech podnikajících subjektů vzniklých při výkonu jejich podnikatelské činnosti.

Použije-li právnická nebo podnikající fyzická osoba malý státní znak v rozporu s ustanovením § 5 zákona č. 352/2001 Sb., resp. způsobem výše uvedeným, dopustí se podle § 13a téhož zákona správního deliktu. To se samozřejmě týká také použití znalecké pečeti resp. úředního razítka. Takový správní delikt může být sankcionován pokutou až do výše 15 000 Kč. Jako přestupek je pak považováno zneužití státního symbolu České republiky fyzickou osobou, což se nejčastěji děje jeho vyobrazováním na nejrůznějších předmětech (např. oblečení apod.) nebo v souvislosti s aktivitami této osoby (např. webové stránky, vizitky apod.). Učiní-li toto soudní znalec, jedná se o jeho trestuhodné pochybení, na které je nutno nahlížet nejen jako na porušení zákona, ale také jako na jeho neetické jednání.

 

Čerpáno ze stránek Ministerstva vnitra viz http://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx