XVIII. konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (2018)

Ve dnech 18. – 19.4.2018 se v Ostravici uskutečnil v pořadí 18. ročník mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. Konference se již tradičně zúčastnili také zástupci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., který se stal oficiálním partnerem akce.

Tak jako předchozí ročník, proběhl i ten letošní v horském hotelu Sepetná v Ostravici. Oproti minulému roku se však neudála žádná mikroklimatická překvapení a místo loňského sněhu zavál do Ostravice svěží závan slunečného jarního počasí.

Zájem o konferenci postupně rok od roku narůstá a letošní ročník toho byl příkladem. Téměř zcela zaplněný sál a zajímavý odborný program slibovali řadu odborných informací z úst odborníků na tu danou problematiku.

Odborný program konference odstartoval blok zaměřený na aktuální témata z oblasti BOZP a to digitalizaci výroby, Průmysl 4.0 a robotizaci. Jako první se ujal slova rektor VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Snášel Václav, CSc. Již tradičně byli na konferenci pozváni i zahraniční odborníci na danou problematiku, mezi kterými nechyběl profesor Juraj Sinay z Technické univerzity v Košicích, který opět poutavě pohovořil na téma Průmysl 4.0 v kontextu na nová rizika.

V následujícím odborném programu poté přednášející prezentovali své odborné příspěvky, které se průřezově dotýkali celé oblasti prevence rizik. Mezi přednášejícími byla vyzdvihnuta přednáška doktora Lukáše Šoltyse, který je, mimo jiné, i současným předsedou České ergonomické společnosti. Doktor Šoltys hovořil na téma snižování fyzické zátěže a prevence nemocí z povolání.

Na akci se i tentokráte sešli zástupci a členové ZÚBOZ (RNDr. Skřehot, Ing. Bláhová, Ing. Marek, Ing. Pavliš).

První den konference byl zakončen společenským večerem, na kterém bylo jako obvykle možné formálně i neformálně diskutovat nejrůznější témata.

Příspěvek za ZÚBOZ, na téma „Design a pracovní prostředí řídicích center v kontextu měnící se role lidského operátora“ prezentoval v následujícím dni RNDr. Skřehot. Fulltextovou verzi stejnojmenného článku si můžete stáhnout v sekci Publikační činnost.

Pro případné zájemce o program konference nebo souhrn abstraktů článků otištěných v konferenčním sborníku uvádíme, že tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.