Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných událostí

Tento kurz, na jehož odborném programu se podílí také náš ústav, pořádá Ústav soudního inženýrství VUT v Brně.

Kurz je určen pro průběžné vzdělávání úředníků na vedoucích nebo jiných pozicích spojených s problematikou krizového řízení a ochrany obyvatelstva dle zákona č. 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Posluchači budou seznámeni s aktuálním vývojem v oblasti krizového řízení, významem krizového managementu na úrovni státní správy, úlohou a činností krizového manažera s důrazem na proces řízení rizik. Dozví se o aktuálních změnách v legislativě a souvisejících předpisech týkajících se krizového řízení a ochrany obyvatelstva z pohledu veřejné správy. Následně bude navázáno na problematiku analýzy rizik, základní terminologii a pochopení její metodologie včetně seznámení a praktickými ukázkami základních metod včetně softwarových nástrojů a možností jejich aplikace. V závěru bude věnována pozornost směřována na možnosti snižování hrozeb a z nich plynoucích rizik souvisejících se vznikem krizových stavů a mimořádných událostí. Absolventi kurzu získají základní znalosti a dovednosti pro aplikaci analýzy rizika potenciálních nebo již existujících krizových stavů a mimořádných událostí s cílem snížení jejich dopadu. Budou schopni efektivněji spolupracovat se složkami IZS a ostatními orgány státní správy při řešení těchto úkolů.

Podrobnější informace lze nalézt zde.