Komerční znalecké služby

Obchodní podmínky pro komerční znalecké služby

(1) Ústav je podle článku VI. Zakládací listiny oprávněn provádět doplňkovou (vedlejší) činnost sestávající ve vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných stanovisek pro právnické a fyzické osoby (dále „znalecké služby“).

(2) Znalecké služby jsou realizovány na základě smluvního vztahu mezi ústavem a neveřejným zadavatelem (dále jen „klient“). Podmínky realizace znalecké služby, rozsah díla a smluvní cenu (jednotkovou nebo celkovou) dohodne s klientem ředitel ústavu.

(3) Ústav neuzavře smlouvu o poskytnutí znalecké služby v případě:

  • omezeného rozsahu, který by nedovoloval provést znaleckou službu kvalitně a efektivně;
  • že zodpovězení položených otázek bude vyžadovat znalosti a kvalifikaci z jiného (hlavního) oboru, než pro který má ústav znalecké oprávnění;
  • pokud by si vypracování znaleckého posudku zadaného pro účely trestního řízení vyžadovalo, aby si ústav obstaral důkazní prostředky sám;
  • požaduje-li klient řešení odporující právním předpisům České republiky nebo Evropské unie;
  • pokud by smluvní vztah s klientem ohrozil dobré jméno ústavu, jeho nezávislost nebo bezúhonnost.

(4) Při sjednávání znalecké služby je ředitel ústavu povinen zohledňovat podnikatelskou strategii ústavu a současně respektovat Etický kodex ústavu. Ústav si proto vždy ponechá právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k naplnění okolností uvedených v předchozím odstavci.

(5) Vztah mezi ústavem a klientem musí být založen na vzájemné důvěře. Klient musí být bezprostředně po uzavření smlouvy informován o znalci, resp. o složení znaleckého týmu, který bude daný znalecký posudek zpracovávat. V případě, že bude mít klient k tomuto výhrady, projedná ředitel vzniklou situaci se statutárním nebo odpovědným zástupcem klienta. V případě, že ředitel uzná sdělené důvody za relevantní, pověří znalce jiného, respektive přistoupí k úpravě složení znaleckého týmu, které již bude definitivní.

(6) Pokud bude znalec při vypracovávání znaleckého posudku v kontaktu s klientem, je jeho povinností vystupovat profesionálně, nestranně a objektivně. Musí být citlivý k postojům i emocím zástupců klienta a při jednání s nimi musí efektivně ovládat umění mezilidských vztahů. Nikdy se však nesmí svým jednáním podbízet ani vystupovat arogantně či povýšeně.

(7) Klient není oprávněn zasahovat do průběhu znalecké činnosti způsobem, který by mohl ovlivnit objektivitu znaleckého zkoumání nebo nestrannost členů znaleckého týmu. Znalec ústavu pověřený zpracováním posudku pro klienta nesmí od klienta přijímat žádné honoráře, odměny, provize, jiné cennosti nebo proti plnění, které by byly spojeny s jím prováděnou znaleckou činností.

(8) Při vlastním zpracování posudku bude postupováno v souladu s články 1 až 3 Instrukce ředitele č.j. 205-001/2015. Ustanovení uvedených článků bude přílohou smlouvy uzavřené pro realizaci dané komerční znalecké činnosti.