Sbor dobrovolných hasičů

V rámci ústavu působí podnikový Sbor dobrovolných hasičů, který je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). S ohledem na specifické postavení našeho sboru v rámci struktury SH ČMS je hlavním úkolem sboru poskytovat odbornou a metodickou pomoc ostatním sborům a organizačním složkám SH ČMS při plnění úkolů v rámci požární ochrany a ochrany obyvatelstva, podpora vzdělávání dobrovolných hasičů, pořádání osvětových aktivit cílených zejména na děti a mládež a také šíření dobrého jména dobrovolných hasičů ve společnosti.

Základní údaje o sboru

Oficiální název: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-ZÚBOZ

Sídlo: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Kancelář: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 3. patro, místnost 3.041.

IČ: 192 47 214

e-mail:

č. účtu: 260208238/0600

 

Funkcionáři sboru

Členové výboru

 • Jakub Marek

starosta sboru

 • Petr Kožmín            

náměstek starosty

 • Martin Ptáček

hospodář           

 • Tomáš Fröhlich

jednatel 

 • David Vancl

specialista pro preventivně výchovnou činnost (preventista) 

 • Marcela Skřehotová

revizorka 

 

Vedoucí zájmových kolektivů nebo odborných skupin

 • Petr A. Skřehot

specialista pro koncepční, odbornou a vzdělávací činnost (metodik)

 

Funkční období starosty, jeho náměstků a ostatních členů výkonných, kontrolních a zájmových orgánů je pětileté. Po skončení funkce uplynutím funkčního období vykonávají členové volených orgánů funkce do zvolení nových členů orgánů postupem dle Stanov SH ČMS.

 

Členství ve sboru

Jak se stát členem?

Základními předpoklady pro vznik členství ve Sboru dobrovolných hasičů Praha-ZÚBOZ jsou:

 1. Plnoletost žadatele (tj. dovršení věku 18 let).
 2. Seriózní zájem žadatele stát se dobrovolným hasičem tělem i duší.
 3. Závazek žadatele dodržovat hasičské desatero a Stanovy SH ČMS.
 4. Ochota aktivně se podílet na činnosti sboru a vlastní iniciativa. 
 5. Podání řádně vyplněné přihlášky opatřené vlastnoručním podpisem, nikoli elektronickým podpisem (nevyplňovat políčko „evidenční číslo“).

S ohledem na specifické zaměření našeho sboru máme zájem o nové členy zejména z řad odborníků nebo studentů z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších příbuzných oborů. 

Zájemce o členství ve sboru nemůže být současně členem jiného sboru dobrovolných hasičů (pobočného spolku SH ČMS).

Přihlášky nových členů se podávají k rukám starosty sboru nebo jednatele. S každým zájemcem bude nejprve vedeno osobní jednání s cílem zjistit jeho zájmy, motivaci a předpoklady k členství ve sboru. Poté budou žádosti o přijetí nových členů vč. doporučení/nedoporučení předloženy výboru, který bude o přijetí žadatele rozhodovat hlasováním. Členství ve sboru je podmíněno souhlasem nadpolovičního počtu přítomných členů výboru.

Proti případnému neschválení žádosti o přijetí za člena není odvolání, neboť na členství ve sboru není právní nárok.

 

Práva a povinnosti členů (viz čl. 16, 19 a 22 Stanov SH ČMS)

Člen je oprávněn v rozsahu a způsobem určeným Stanovami SH ČMS:

 1. Užívat pro svou osobu označení „hasič“.
 2. Osobně podporovat činnosti SH ČMS, účastnit se činnosti SH ČMS a podílet se na jednání a rozhodování jeho orgánů.
 3. Navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě členů takových orgánů, být volen nebo být delegátem pověřeným k volbě takových orgánů; členem okresních orgánů může však být až po třech letech členství, krajských a ústředních orgánů až po pěti letech členství.
 4. Svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních, pokud souvisejí s činností SH ČMS, předkládat na nich podněty, návrhy a stížnosti, pokládat dotazy na kterékoli orgány a členy orgánů SH ČMS, popř. se s takovými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy obracet na kterýkoli orgán SH ČMS.
 5. Nosit stejnokroj (při dodržení stejnokrojového řádu SH ČMS).
 6. Požívat výhod člena SH ČMS.

Člen  je povinen v rozsahu a způsobem určeným Stanovami SH ČMS zejména:

 1. Dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy SH ČMS.
 2. Přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu se aktivně podílet na činnosti sboru a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen a jimiž byl pověřen, a plnit úkoly, které se zavázal plnit.
 3. Získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení.
 4. Chránit majetek SH ČMS a organizačních jednotek (pobočných spolků) a podílet se na jeho rozvíjení.
 5. Příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany.

Členství fyzické osoby ve sboru (resp. SH ČMS) nebrání a nemůže mu být na újmu jejímu členství v politické straně nebo hnutí, v církvích nebo náboženských společnostech nebo její  politické, světonázorové nebo náboženské přesvědčení či smýšlení.

 

Zánik členství

Členství zaniká splněním jedné z níže uvedených podmínek:

 1. Písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze SH ČMS.
 2. Rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků.
 3. Vyloučením.
 4. Úmrtím.
 5. Zánikem SH ČMS.

 

Veřejné dokumenty

 

Zápisy z Valných hromad – neveřejné dokumenty (dostupné u starosty sboru na vyžádání)

 • Ustavující valná hromada 8. 3. 2023