Konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2016″

Ve dnech 14. – 16. 11. 2016 se v prostorách hotelu Patria na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách uskutečnil v pořadí již 29. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Jako již tradičně se jednalo o mimořádnou akci se zajímavým programem a poutavými řečníky. Za ZÚBOZ se jí zúčastnili tajemník Ing. Jakub Marek a ředitel ústavu RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D.

Konferenci zahájil prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Dr.h.c., který svým úvodním slovem zdůraznil stávající aspekty BOZP a nastínil trendy, kterým bude zapotřebí věnovat čím dál větší pozornost. Zdůraznil zejména rizika vyplývající ze zavádění Průmyslu 4.0, problematiku organizačních faktorů, ergonomii a bezpečnost strojních zařízení. Společným jmenovatelem všech je pak nutnost využívat moderní postupy a nástroje vzdělávání v oblasti BOZP a zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti. Úvodní blok byl dále doplněn o zdravice, které přednesli významní hosté – Mgr. Branislav Ondruš, státní tajemník slovenského ministerstva práce, Ing. Andrej Gmitter, generální ředitel Národného inšpektorátu práce a zástupci odborných organizací a sponzorů konference. Po té následovalo předávání certifikátů Bezpečný podnik, které moderovala Ing. Lucia Šimková z Národného inšpektorátu práce.

I letos se v rámci konference uskutečnil kulatý stůl, tentokráte věnovaný tématu „Zdravá pracoviště pro všechny věkové kategorie“, na který navázaly příspěvky zaměřené na kulturu bezpečnosti.

V úterý a ve středu pak odborný program pokračoval jednotlivými přednáškami, kterých letos bylo celkem 26. Ty byly tematicky sdruženy do pěti samostatných bloků. Jelikož byl náš ústav i letos oficiálním partnerem konference, dostalo se nám té cti a v pořadí druhý blok moderoval ředitel ústavu Dr. Skřehot. V tomto bloku současně odprezentoval také jeden ze dvou příspěvků, které ZÚBOZ na konferenci podal. Jednalo se o přednášku s názvem „Analýza právního rámce k zajištění BOZP při vzorkování vod v terénu“. Oba příspěvky pak byly zařazeny do sborníku a v plném textu jsou dostupné na stránkách http://www.zuboz.cz/reference/publikace/.

Večer druhého konferenčního dne byl tradičně vyhrazen společenskému setkání s rautem a živou hudbou. I letos byl do jeho programu zahrnut též kvíz připravený odbornými pracovníky Strojní fakulty Technické univerzity v Košiciach. Účastníci soutěžili ve skupinách, přičemž museli bez použití nápovědy zodpovědět 40 otázek. Na rozdíl od loňského roku, naše skupina nezvítězila. Ve společnosti těchto příjemných lidí jsme se ale velmi dobře bavili a k tomu se dozvěděli i leccos zajímavého. Po zbytek večera pak probíhaly kuloárové diskuse a přátelská setkání se zástupci spolupracujících subjektů. Zmínit lze jednání s profesorem Balogem, ředitelem Ústavu integrovanej bezpečnosti Slovenské technické univerzity, profesorem Slobodou ze Slovenské polnohospodárske univerzity, docentem Adamcem z Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, dále se zástupci VŠB-TU Ostrava, slovenského ministerstva obrany, Odborového svazu KOVO a řady dalších. V rámci prohlubování vzájemné spolupráce jsme taktéž vedli jednání se zástupci Letecké fakulty TUKE a dohodli se na konkrétních bodech kooperace v oblasti aplikovaného výzkumu.

I tentokráte se akce velmi vydařila, byla plná zajímavých informací a nabídla příležitost k setkání s našimi přáteli a odbornými partnery. Příští jubilejní 30. ročník se uskuteční ve dnech 6. až 8. 11. 2017.