Konference „BOZP 2015“

Ve dnech 13. – 14.5.2015 se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil v pořadí 15. ročník mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, které se aktivně zúčastnili také zástupci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato odborná akce, která patří mezi nejlepší svého druhu v České republice, byla letos poprvé uspořádána mimo tradiční lokalitu, kterou doposud bývala Ostrava. Tato změna se jednoznačně pozitivně promítla do celkové atmosféry této akce a posunula konferenci o další krok kupředu. Velmi pozitivně lze hodnotit také účast, která byla oproti minulým ročníkům rozšířena též o studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Těm byla věnována zvláštní studentská sekce, v rámci které byly odbornou komisí vyhlášeny tři nejlepší prezentované postery.

Jako mimořádně zdařilý lze hodnotit také WORKSHOP na téma Příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast bezpečnost práce a procesů, který moderovaly Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. a Mgr. Ivana Slováčková. Naproti tomu lze kriticky hodnotit rozsah témat věnujících se aktuálnímu výzkumu. V sekci „Výzkum pro praxi“ bylo prezentováno pouze pět referátů, z nichž dva byly příspěvky zahraničních autorů. Ačkoli je podle informací uvedených v IS VaVaI v současnosti v ČR řešeno přibližně 20 projektů týkajících se problematiky BOZP (tj. spolufinancovaných ze státního rozpočtu), neprojevily řešitelské organizace zájem o jejich prezentaci a to ani formou článku ve sborníku. Této oblasti proto bude při přípravě příštího ročníku konference věnována větší pozornost, neboť i v Národním akčním programu BOZP pro období 2015-2016 prezentovaném přizvanými zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, byla zdůrazňována důležitost realizovaného výzkumu a především pak implementace jeho výsledků do praxe.

Tradiční součástí programu byl také společenský večer, který byl vyplněn hudební produkcí skupiny ANGELES band. Během této neformální části konference se noví účastníci mohli osobně seznámit se zástupci organizací účastnících se konference již tradičně, společně aktivně diskutovat o ožehavých tématech BOZP a samozřejmě navázat i řadu cenných kontaktů. Konference se zúčastnila řada významných hostů (viz program) a také většina vedoucích inspektorů OIP. Lze tedy s jistou nadsázkou konstatovat, že každý, kdo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice něco znamená, byl na této akci přítomen.

Odborným garantem konference byl prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík, organizační výbor konference pak byl složen ze zástupců subjektů podílejících se na pořádání konference:

  • Ing. Lenka Černá – SPBI Ostrava
  • Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. – VŠB – TU Ostrava
  • Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. – NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. Ostrava
  • RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. – Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Pardubice / Praha
  • Ing. Robert Chlebiš – CZ-TPIS Ostrava
  • Mgr. Tereza Benešová – CZ-TPIS Ostrava

Pro případné zájemce o program konference nebo souhrn abstraktů článků otištěných v konferenčním sborníku uvádíme, že tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.