Praktické aspekty prevence rizik 2017

Ve dnech 9. a 23. 2. 2017 proběhl již druhý ročník odborného semináře „Praktické aspekty prevence rizik“. Místem konání byly již tradičně prostory Inovačního centra společnosti 3M Česko na pražském Chodově.

Již tradičně byl seminář rozdělen na dvě části, kdy dopolední blok tvořily příspěvky zaměřené na novinky, trendy a legislativu v oblasti BOZP a následující odpolední blok byl poté věnován praktickým tématům, správné praxi a předávání zkušeností mezi přednášejícími a účastníky semináře.

V dopoledním bloku zazněl příspěvek JUDr. Zdeny Krýsové z Ministerstva zdravotnictví ČR, která se věnovala změnám na úseku ochrany zdraví při práci v pojetí novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Následovaly příspěvky předních odborníků na problematiku pracovně lékařských služeb paní MUDr. Anežky Sixtové a prof. MUDr. Milana Tučka, CSc., kteří ve svých příspěvcích rozebírali novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb. a její dopad v praxi a dále hovořili o vlastních zkušenostech s výkonem činností poskytovatelů pracovně lékařských služeb.

V odpolední bloku poté zazněly ryze praktické příspěvky, kdy JUDr. Petr Kožmín přednesl příspěvek na velice aktuální téma Podmínky a požadavky na práci v režimu „home office“, RNDr. Mgr. Petr Skřehot se věnoval tématu Práce nad vodou, ve vodě, v blízkosti vody a na zamrzlé hladině a celý blok uzavřel Ing. Marek s příspěvkem na téma Řízení ergonomických rizik.

V rámci každého předneseného příspěvku se vedly s účastníky semináře hojné diskuze, které následovaly i v kuloárech v rámci přestávek mezi jednotlivými bloky i po skončení semináře.

Samotní účastníci hodnotili seminář jako velice zajímavý a přínosný a to nejen z pohledu obsahové stránky programu, ale i obsazenosti přednášejícími odborníky.

Organizátoři akce tedy byli utvrzeni o přínosech takovýchto akcí pro širokou odbornou veřejnost a v současných dnech již plánují lektorské obsazení a obsahovou náplň následujícího ročníku…