Seminář kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod

Dne 16. 11. 2017 se v kinosále Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i. uskutečnil celodenní specializovaný seminář „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Touto akcí byla dovršena odborná část řešení stejnojmenného výzkumného projektu, který řešilo konsorcium VUV TGM, v.v.i., ERGOWORK, s.r.o. a ZÚBOZ, z.ú. v letech 2016-2017. Projekt byl podpořen z prostředků Technologické agentury ČR.

Program semináře zahrnoval tři samostatné bloky:

 1. Představení výsledků a výstupů projektu
 2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při vzorkování vod a tekutých kalů
 3. První pomoc pro vzorkaře

V přednášce uvedené v rámci druhého bloku byly představeny souhrnné výstupy, na jejichž vzniku se podíleli přední odborníci na danou problematiku. Tito specialisté se do řešení projektu zapojili ať už přímo (výzkumníci), tak i nepřímo (konzultanti). Dík tak patří zejména:

 • RNDr. Ing. Marcele Skřehotové (vedoucí řešitelského týmu)
 • RNDr. Mgr. Petru A. Skřehotovi, Ph.D.
 • Ing. Jakubu Markovi
 • JUDr. Petru Kožmínovi
 • Ing. Lukáši Petikovi
 • Petru Hlavsovi

Přísnými interními oponenty uvedených výstupů pak byli:

 • Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • Ing. Oldřich Kolínský
 • RNDr. Petr Kohout

 

Během přestávek i v samotném závěru akce probíhala živá diskuze účastníků, která jasně potvrdila, že o dané téma je mezi odbornou veřejností zájem a že výsledky projektu mají vysoký aplikační potenciál. Po dokončení certifikace metodiky, tj. po oficiálním ukončení projektu, budou všechny užitné výstupy projektu dostupné na webu VUV. Zveřejněny budou:

 • Metodika kritérií a požadavků na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod (certifikovaná metodika)
 • Kvalifikační standard pro profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“
 • Soubor metodických listů pro odběry různých typů vod
 • Soubor obrazových informačních listů k jednotlivým variantám odběrů
 • Příkaz k provedení odběru vzorků (vzorový formulář)
 • Karta BOZP pro profesi vzorkař vod a kalů
 • Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
 • Seznam souvisících právních předpisů a technických norem
 • Publikační výstupy projektu (články vydané v odborných časopisech a konferenčních sbornících)