Preventista BOZP

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádá jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou účasti je alespoň středoškolské vzdělání a praxe v oboru, ve kterém bude frekventant působit na úseku prevence rizik.

V kurzu se účastníci seznámí se základními požadavky kladenými na zaměstnavatele z oblasti BOZP podle platných právních předpisů a se souvisejícími odbornými výklady. Vlastní výuka je koncipována do čtyř tematických bloků. Na konci každého bloku je zařazeno praktické cvičení, které účastníci absolvují za aktivní podpory přítomného lektora. Celý kurz je pak zakončen ověřením znalostí účastníků a následným předáním osvědčení o absolvování programu profesního vzdělávání.

Harmonogram kurzu

časová dotace od – do
Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP 120 min 8:30 – 10:30
Coffee break 15 min 10:30 – 10:45
Blok 2: Vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích 60 min 10:45 – 11:45
Oběd 30 min 11:45 – 12:15
Blok 3: Opatření pro snižování rizik 120 min 12:15 – 14:15
Coffee break 15 min 14:15 – 14:30
Blok 4: Dokumentace BOZP a způsob řízení bezpečnosti ve firmě 60 min 14:30 – 15:30
Ověření znalostí, diskuse, závěr 30 min 15:30 – 16:00
 Celkem 6 hodin

Termín a místo konání

Nadcházející termíny kurzu:

 • 11. června 2020 – !!! ZRUŠENO Z DŮVODU COVID-19 !!!
 • 17. září 2020
 • 10. prosince 2020

Místo: Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Prezence účastníků od 8:00 do 8:30 hodin.

Registrace zájemců o účast

Zájemci o účast se mohou přihlásit následovně:

!!! Přihláška on line zde !!!

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději týden před daným termínem.

Účastnický poplatek činí 4500,- Kč bez DPH za osobu. Registrovaným účastníkům (tj. do naplnění kapacity sálu) bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Úhrada v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.

*** Fotografie z minulých akcí ***

Obsah odborné výuky

Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M.)

 • Úvod do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Přehled platné legislativy a vybraných ČSN norem.
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a jejich prováděcích předpisů.
 • Povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních podmínek a hygieny práce.
 • Pracovně lékařské služby a péče o zdraví zaměstnanců.
 • Zaměstnávání těhotných žen, žen, které kojí, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých.
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Inspekce práce a sankční postihy.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 2: Vyhledávání a hodnocení rizik (lektor: Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

 • Identifikace nebezpečí a jejich zdrojů na pracovištích.
 • Analýza a hodnocení pracovních rizik.
 • Posouzení přijatelnosti rizik.
 • Seznámení se správnou aplikací metody „Karta BOZP“.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 3: Opatření pro snižování rizik (lektor: Ing. Jakub Marek, MSc.)

 • Základní preventivní opatření.
 • Zakázané práce.
 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Požadavky na provoz a používání technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.
 • Požadavky na práce ve výškách, ve zvýšené poloze a na žebřících.
 • Požadavky na práci s elektrickými spotřebiči.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Bezpečnostní značky a signály.
 • Řešení mimořádných provozních událostí.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 4: Systém řízení bezpečnosti ve firmě (lektor: Petr Hlavsa)

 • Organizace práce, pracovní postupy a pokyny vedoucích zaměstnanců.
 • Zajištění BOZP u cizích osob pohybujících se po pracovištích firmy  (návštěvníci, učni, zákazníci, externí pracovníci apod.).
 • Koordinace činností preventisty a technika BOZP ve firmě.
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání, odpovědnosti zaměstnavatele a způsob jejich odškodňování.
 • Preventivně kontrolní činnost na úseku BOZP, prověrky na pracovištích.
 • Motivace zaměstnanců a zásady budování pozitivní kultury bezpečnosti ve firmě.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

 Závěr

 • Ověření znalostí účastníků.
 • Skupinová diskuse s lektory.
 • Vyhodnocení kurzu.
 • Předání osvědčení absolventům.