Preventista BOZP

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pořádá jednodenní intenzivní kurz, který je určen pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřených plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou účasti je alespoň střední vzdělání s výučním listem (není potřeba dokládat písemnou kopií dokladu o dosaženém vzdělání – účastník stvrzuje čestným prohlášením v přihlášce).

V kurzu se účastníci seznámí se základními požadavky kladenými na zaměstnavatele z oblasti BOZP podle platných právních předpisů a se souvisejícími odbornými výklady. Vlastní výuka je koncipována do tří tematických výukových bloků. Na konci každého bloku je zařazeno praktické cvičení, které účastníci absolvují za aktivní podpory přítomného lektora. Celý kurz je pak zakončen ověřením znalostí účastníků kolektivní diskusí. Poslední částí (nepovinnou) jsou individuální konzultace s přítomnými lektory, které mohou účastníci využít dle svých aktuálních potřeb (např. v případě, že se potýkají s konkrétními problémy na úseku BOZP na svých pracovištích).

Na závěr semináře každý účastník obdrží osvědčení o absolvování programu profesního vzdělávání.

Harmonogram kurzu

časová dotace od – do
Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP 120 min 8:30 – 10:30
Přestávka (coffe break) 15 min 10:30 – 10:45
Blok 2: Principy a postupu pro hodnocení rizik na pracovištích 90 min 10:45 – 12:15
Přestávka (oběd) 30 min 12:15 – 12:45
Blok 3: Ošetření rizik a principy řízení bezpečnosti v organizaci 150 min 12:45 – 15:15
Ověření znalostí formou skupinové diskuse 30 min 15:15 – 15:45
Individuální konzultace a poradenství 45 min 15:45 – 16:30
Ukončení akce 16:30
 Celkem 8 hodin

Termín a místo konání

Nadcházející termíny kurzu:

 • 15. března 2022  –  ON LINE
 • 15. června 2022  –  ZRUŠENO
 • 15. září 2022  –  ON LINE 
 • 13. prosinec 2022  –  PREZENČNĚ (?)

Akce konaná on line formou se uskuteční přes platformu Microsoft Teams (pozn.: nevyžaduje instalaci žádného programu, postačí pouze internetové připojení). Konferenční místnost bude otevřena v 8:15 hodin.

Akce konaná prezenčně se uskuteční v Domě Bohemika, na adrese Na břehu 579/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Registrace zájemců o účast

Zájemci o účast se mohou přihlásit následovně:

!!! Přihláška on line zde !!!

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději týden před daným termínem.

Účastnický poplatek pro akce konané on line činí 3400,- Kč bez DPH za osobu; pro akce konané prezenčně činí 4500,- Kč bez DPH za osobu (v této ceně jsou zahrnuty učební materiály a podklady, občerstvení a oběd účastníků).

Registrovaným účastníkům bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. Osvědčení o absolvování kurzu budou účastníkům zaslány poštou.

*** Fotografie z minulých akcí ***

Obsah odborné výuky

Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA)

 • Úvod do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Přehled platné legislativy a vybraných ČSN norem.
 • Povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a jejich prováděcích předpisů.
 • Povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovních podmínek a hygieny práce.
 • Pracovně lékařské služby a péče o zdraví zaměstnanců.
 • Zaměstnávání těhotných žen, žen, které kojí, matek do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých.
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Inspekce práce a sankční postihy.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 2: Principy a postupy pro hodnocení rizik na pracovištích (lektor: Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.)

 • Identifikace nebezpečí a jejich zdrojů na pracovištích.
 • Analýza a hodnocení pracovních rizik.
 • Posouzení přijatelnosti rizik.
 • Vybrané metody a nástroje pro hodnocení rizik.
 • Seznámení se správnou aplikací metody „Karta BOZP“.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

Blok 3: Ošetření rizik a principy řízení bezpečnosti v organizaci (lektor: Ing. Jakub Marek, MSc.)

 • Opatření pro snížení rizik (technická, organizační a režimová opatření).
 • Prostředky kolektivní a individuální ochrany.
 • Bezpečnostní značky a signály.
 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Požadavky na provoz a používání technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.
 • Požadavky na práce ve výškách, ve zvýšené poloze a na žebřících.
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců na úseku BOZP.
 • Preventivně kontrolní činnost na úseku BOZP v organizaci.
 • Mimořádné události a postupy pro jejich řešení (pracovní úrazy, nemoci z povolání, provozní nehody).
 • Motivace zaměstnanců a zásady budování pozitivní kultury bezpečnosti ve firmě.
 • Blokové praktické cvičení a diskuse účastníků s lektorem.

 Závěr

 • Ověření znalostí formou skupinové diskuse.
 • Individuální konzultace a poradenství.
 • Ukončení kurzu.