Znalecká činnost

S OHLEDEM NA ZMĚNU LEGISLATIVY Z OBLASTI VÝKONU ZNALECKÉ ČINNOSTI (zákon č. 254/2019 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky) JE OD 1. 1. 2021 ZNALECKÁ ČINNOSTI ÚSTAVU PROVÁDĚNA V REŽIMU DLE § 6 ZÁKONA (tj. znalecká kancelář).

Znalecká činnost je činností vykonávanou ve veřejném zájmu. Vedle toho může sloužit také k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Z těchto důvodů je proto v moderní demokratické společnosti vnímána jako jedna ze záruk zákonnosti. Výsledkem znalecké činnosti je znalecký posudek, který může být zpracován výlučně v souvislosti s právními úkony (právním jednáním) daného subjektu. Znalecký posudek je také jedním z relevantních důkazů zejména v soudním nebo správním řízení, díky čemuž může sehrát významnou roli při řešení mnoha právně složitých situací. Největší význam posudků zpracovávaných znaleckými ústavy bývá obvykle v rámci přezkumů, tedy situací, kdy na stejnou věc existují dva či více protichůdných znaleckých posudků či právních názorů. V takovém případě znalecký ústav zpracovává tzv. revizní posudek. To se nezřídka stává i v oboru bezpečnosti práce, nejčastěji pak při posuzování příčin pracovních úrazů nebo provozních nehod v rámci trestního řízení. V rámci obchodně právních záležitostí týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví má znalecký posudek vypracovávaný znaleckým ústavem své nezastupitelné místo například při prokazování shody výrobků uváděných na trh s požadavky právních předpisů a technických norem stanovujících základní požadavky na ochranu zdraví spotřebitelů.

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. byl na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. č.j. MSP-93/2014-OSD-SZN/15 ze dne 8.12.2014 zapsán do I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro hlavní obor »bezpečnost práce«. Jelikož se ústav neustále rozvíjí, bylo znalecké oprávnění úrastu postupně rozšiřováno:

 • Rok 2016 – rozšíření o 7 nových specializací schválil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. rozhodnutím č.j. MSP-18/2016-OOJ-SZN/8 ze dne 14. 4. 2016.
 • Rok 2017 – rozšíření o 3 nové specializace schválil ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. rozhodnutím č.j. MSP-8/2017-OOJ-SZN/6 ze dne 1. 3. 2017.
 • Rok 2019 – rozšíření o 2 nové specializace schválil ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. rozhodnutím č.j. MSP-49/2019-OINS-SZN/6 ze dne 12. 3. 2019.

Rozsah znaleckého oprávnění ústavu v současnosti zahrnuje tyto jedinečné specializace:

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • chemické látky a chemické přípravky,
 • bezpečnost práce ve stavebnictví a při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • prevence rizik,
 • ergonomie,
 • nanobezpečnost,
 • řídicí centra,
 • lidský a organizační faktor,
 • železniční doprava,
 • elektrotechnika,
 • energetika,
 • zdvihací zařízení,
 • zemědělské, potravinářské a lesnické stroje,
 • bezpečnost práce ve strojírenství,
 • bezpečnost práce při zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva,
 • bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků,
 • bezpečnost práce ve školství,
 • zabezpečení školských objektů, areálů a sportovišť.

V rámci své znalecké činnosti se ústav zaměřuje jak na „klasickou“ problematiku pracovních úrazů a provozních nehod, bezpečnost vyhrazených technických zařízení a strojů, ergonomii pracovních míst a pracovního prostředí, tak i na specifické otázky související s novými fenomény, jakými jsou skrytá rizikanová a nově vznikající rizika (New and Emerging Risks), faktory ovlivňující kvalitu výkonu obsluh řídicích center, spolehlivost lidského činitele nebo organizační faktor. Potřebnou multidisciplinaritu a široký odborný záběr zajišťuje jak tým znalců ústavu tak i spolupracujících znalců a externích odborníků.

Provádění znalecké činnosti ústavu zajišťuje kolegium pro znaleckou činnost, v němž jsou sdruženi znalci ústavu, jež nevykonávají svou znaleckou činnost samostatně. Na zpracování znaleckých posudků se dále podílejí výzkumní pracovníci ústavu a externí konzultanti.

Pro zajištění nejvyšší kvality zpracovávaných znaleckých posudků ústav aktivně spolupracuje také s předními akademickými pracovišti, profesními organizacemi a s vybranými uznávanými autoritami. To ústavu umožňuje využívat externí personální kapacity odborníků, kteří bývají v odůvodněných případech přizváni coby konzultanti. Díky tomu je ústav schopen odborně pokrýt i velmi specifické subobory či úzké specializace v rámci BOZP.

Vlastní znalecká činnost ústavu je prováděna podle pravidel zakotvených ve vnitřních předpisech ústavu, které definují procedury potřebné pro zajištění nejvyšší kvality, objektivity a etiky zpracovávaných znaleckých posudků. Každý posudek je v ústavu vypracován znaleckým týmem, jehož složení je vždy navrženo s ohledem na specifikaci zadání, požadovanou hloubku znaleckého zkoumání, složitost případu a rozsah předané spisové dokumentace. V rámci své činnosti tým navrhuje a ověřuje možné hypotézy, vede odborné diskuse k dílčím aspektům řešeného problému a zvažuje všechny související okolnosti a možné vlivy s cílem odhalit pravdu a kvalifikovaně tak zodpovědět na položené otázky. Každý zpracovaný posudek musí poskytnout nezávislé a nezaujaté stanovisko a proto je před sepsáním jeho finální podoby vždy podroben interní oponentuře odborníkovi, který se na jeho zpracování nepodílel. To umožňuje dosahovat maximální objektivnosti a validity našich posudků, které jsou ověřitelné třetími stranami.