Profesní vzdělávání

BOZP je nesporně oborem, který má přímý dopad na životy a zdraví lidí. Z tohoto důvodu tedy nelze ustrnout na zastaralých vědomostech, často bezmyšlenkovitě tradovaných, ale je nutné vytvářet podmínky pro celoživotní vzdělávání specialistů BOZP. Základním pilířem profesního vzdělávání je nejen vstřebávání nových požadavků vycházejících z právních předpisů, ale také sledování inovativních přístupů, poznatky ze zahraničí, výměna zkušeností s ostatními kolegy a ochota poučit se z nezdarů svých i ostatních.

Ústav se proto v rámci svých vzdělávacích činností zaměřuje na organizování a pořádání specializovaných odborných akcí, konferencí, seminářů a workshopů s vysokou přidanou hodnotou. Prostřednictvím Portálu BOZP pak poskytujeme transfer znalostí, které může využívat široká odborná veřejnost. Nad rámec běžných služeb mají členové ústavu možnost využívat nadstandardní funkcionality tohoto nástroje a podílet se na jeho dalším rozvoji.

Edukační činnost ústav zajišťuje prostřednictvím kolegia pro vzdělávání a osvětu.

Profesní vzdělávání odborně způsobilých osob

V oblasti profesního vzdělávání odborně způsobilých osob ústav organizuje seminář Praktické aspekty prevence rizik, který je určen pro bezpečnostní techniky a ostatní specialisty působící v oblasti BOZP, risk managementu a ergonomie. Jedná se o celodenní seminář, který je rozdělen do dvou bloků – dopolední se zaměřuje na novinky, trendy a legislativu; odpolední je pak věnován ryze praktickým tématům, předávání zkušeností mezi přednášejícími a účastníky akce a k diskusím nad otázkami správné, resp. špatné praxe. Seminář je pořádán ve spolupráci s Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu.

Profesní vzdělávání soudních znalců

V oblasti profesního vzdělávání znalců ústav organizuje seminář Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe, který je primárně určen pro znalce jmenované pro hlavní obor bezpečnost práce, aspiranty na znalce, odborné konzultanty spolupracující při tvorbě znaleckých posudků a zástupce znaleckých ústavů působících v oblasti BOZP. Seminář je pořádán ve spolupráci s Komorou soudních znalců České republiky – sekcí BOZP a PO a Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.

Specializované vzdělávací kurzy a školení

V rámci svých vzdělávacích aktivit ústav pořádá nejrůznější edukační kurzy a školení určené pro specifické okruhy posluchačů. Jedná se například o vzdělávací kurz Preventista BOZP, školící program Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a pracovníků škol, dále jednorázové vzdělávací akce a workshopy zaměřené na dílčí témata BOZP nebo specializované monotematické přednášky.

Vysokoškolská výuka a výchova nových odborníků

Ústav aktivně spolupracuje s řadou vysokých škol, kde se podílí na odborné výuce studentů. V rámci těchto aktivit usilujeme o širší implementaci vybraných okruhů a témat BOZP do vysokoškolské výuky s cílem kvalitativně pozvednout přípravu nových odborníků, poskytnout jim nejmodernější vědecké poznatky a napomoci jim získat odborné kompetence klíčové pro úspěšné zvládnutí jejich budoucí profese. Za tímto účelem jsme navrhli zcela nové výukové schéma respektující uvedené atributy, které v současnosti aplikujeme v rámci výuky v předmětu „Teorie rizik“, která probíhá na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze pak byla úspěšně realizována výuka v předmětu „Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik“. Naši odborníci se také pravidelně účastní výuky na Strojnícke fakultě Technické univerzity v Košiciach, kde v předmětu „Vývojové trendy v odbore“ prezentují nejnovější přístupy a trendy z oblasti systémového řízení bezpečnosti. Na téže univerzitě se podílí také na výuce uskutečňované na Letecké fakultě, kde se věnují dnes velmi aktuální problematice Human Factors Engeneering.

Osvětová činnost

V rámci osvětové činnosti se snažíme nejen o popularizaci oborů zájmu ústavu, ale také o předávání informací o správné praxi a prevenci vzniku nehod a zranění směrem k široké veřejnosti. Zvláštní pozornost věnujeme dětem a mládeži, které se snažíme oslovovat zejména při veřejných akcích, jakými jsou například Bezpečná Třináctka nebo Kašpárkohraní. Při příležitosti Světového dne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2017 jsme zahájili vlastní edukační program Malý věk – velká nebezpečí, jehož koncept a myšlenku podpořili Mezinárodní organizace práce OSN se sídlem v Ženevě a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.