Praktické aspekty prevence rizik

Jedná se o odbornou vzdělávací akci primárně určenou pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, preventisty BOZP a ostatní specialisty působící v oblasti bezpečnosti práce, risk managementu nebo ergonomie. Rádi uvítáme ale i studenty nebo osoby, které se na budoucí kariéru bezpečnostních techniků teprve připravují.

Seminář se zaměřuje na oblast hodnocení pracovních rizik, způsoby jejich snižování a na důsledky vznikající při podceňování či neznalosti rizik v praxi. Je rozdělen do dvou bloků – dopolední blok je věnován novinkám, trendům a legislativě v BOZP; navazující odpolední blok je pak zaměřen na ryze praktická témata, na vzájemné předávání zkušeností a diskuse o otázkách správné resp. špatné praxe („lessons learnt“).

Nadcházející akce se uskuteční 12. 3. 2020 v Inovačním centru společnosti 3M Česko, V Parku 2316/12, Praha 4

Účastnický poplatek činí 2.800,- Kč bez DPH za osobu. Členové České asociace pro prevenci rizik (ČAPR) a Komory BOZP a PO České republiky mají nárok na poskytnutí slevy 25% v celkové výši 700,- Kč bez DPH.

xx

!!! Přihláška on line zde !!!

Přihláška ke stažení zde

xxPřihláška 

Přihlásit se lze také elektronickou poštou zasláním skenu vyplněné přihlášky na e‑mailovou adresu  anebo klasickou poštou zasláním přihlášky na korespondenční adresu ústavu Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov a to nejpozději do 5. 3. 2020!

Registrovaným účastníkům (tj. do naplnění kapacity sálu) bude následně zaslána faktura pro úhradu vložného se splatností 15 dní. Úhrada v hotovosti není možná. Odhlášení účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce (e-mailem na adresu ). V případě neúčasti přihlášené osoby (bez řádného odhlášení) bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.

Účastníci obdrží certifikát prokazující absolvování programu profesního vzdělávání!

xx

Program akce pro rok 2020

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
09:00 – 09:10 Přivítání a zahájení semináře (doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)
09:10 – 10:40

Silniční a vnitropodniková doprava z hlediska BOZP

(předpisy BOZP v dopravě, MPBP pro provoz autodopravy, rizika a zakázané činnosti při provozu motorových vozidel a jízdních kol, školení řidičů referentů atd.)

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)

10:40 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel 

(David Berecz  / Ministerstvo spravedlnosti ČR – Probační a mediační služba)

12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:30

Nehody a úrazy vzniklé při provozu dopravních prostředků – PŘÍPADOVÉ STUDIE

  1. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy (tj. vozidlem s modrým majákem)
  2. Srážka manipulačního vozíku Balcancar s posunovaným železničním vagonem

(Ing. Jakub Marek & Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)

13:30 – 14:15

Postupy a opatření zaměstnavatele pro řešení dopravních nehod

(JUDr. Petr Kožmín, LL.M. / ZÚBOZ, z.ú.)

14:15 – 14:30

Přestávka
14:30 – 15:15

Požadavky pro provozování podnikové železniční vlečky

(Dana Žáková / Odborové sdružení železničářů & ZÚBOZ, z.ú.)

15:15 – 16:00

Požadavky na bezpečný provoz samojízdných pracovních strojů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo (zemědělská technika, samojízdné sekačky, malotraktory a čtyřkolky) 

(Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. / ZÚBOZ, z.ú.)

16:00 Závěr a ukončení semináře
16:30 – 19:00 Kolokvium členů České asociace pro prevenci rizik
   

! Změna programu vyhrazena !

 

Partneři

bozpprofi_logo1404043429

 

Pořádané ročníky

5. ročník – 2020 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
4. ročník – 2019 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
3. ročník – 2018 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
2. ročník – 2017 Program (.pdf)   Místo konání – Praha Fotografie
1. ročník – 2016 Program (.pdf)   Místo konání – Praha

 

 

 

 

 

Místo konání – Pardubice

Fotografie – Praha

 

 

 

 

 

Fotografie – Pardubice